Loading

ดัชนีราคาที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนา ไตรมาส 1 ปี 2566 ในพื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑล

วันที่ : 26 เมษายน 2566
ไตรมาส 1 ปี 2566
         


          ดัชนีราคาที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนา ในกรุงเทพฯ - ปริมณฑล ไตรมาส 1 ปี 2566 มีค่าดัชนีเท่ากับ 385.7 จุด เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.1  เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) และเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.1 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าราคาที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนามีการปรับเพิ่มขึ้นอย่างชะลอตัว    แต่อัตราการเพิ่มขึ้นในอัตรายังคงต่ำกว่าอัตราเฉลี่ย 5 ปีก่อนเกิดวิกฤต COVID-19 (ปี 2558 – 2562) ที่มีอัตราเฉลี่ยต่อปีร้อยละ 14.8 (YoY) และอัตราเฉลี่ยต่อไตรมาสร้อยละ 4.1
          ปัจจัยหลักที่ทำให้ราคาที่ดินเปล่าเพิ่มขึ้นอย่างชะลอตัว คือภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและอัตราเงินเฟ้อในเดือนมีนาคม 2566 ยังคงเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.83 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) ทำให้หลายภาคธุรกิจลงทุนในแบบชะลอตัวเพื่อรอการฟื้นตัวที่ชัดเจนของเศรษฐกิจ ซึ่งส่งผลให้ความต้องการซื้อที่ดินในตลาดก็ชะลอตัวลงไปด้วย ดังนั้น ราคาที่ดินจึงมีการปรับเพิ่มขึ้นไม่มากดังเช่นช่วงหลายปีก่อนหน้า อ่านต่อฉบับเต็ม .... Download
สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่