ดัชนีรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ (หมวดที่อยู่อาศัย) ของประเทศไทย ไตรมาส 3 ปี 2566
Loading

ดัชนีรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ (หมวดที่อยู่อาศัย) ของประเทศไทย ไตรมาส 3 ปี 2566

วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2566
ไตรมาส 3 ปี 2566
ดัชนีรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ (หมวดที่อยู่อาศัย) ของประเทศไทย ในภาพรวมของ      ไตรมาส 3 ปี 2566 มีค่าดัชนีเท่ากับ 82.5 พบว่า มีการปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) ร้อยละ -8.9 อีกทั้งพบว่าลดต่อเนื่องมาจากไตรมาส 2 ปี 2566 และลดลงร้อยละ -13.6 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) (ดูตารางที่ 1 แผนภูมิที่ 1 และแผนภูมิที่ 2) โดยด้านผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไทย (GDP) ไตรมาส 3 ปี 2566 ขยายตัวร้อยละ 1.5 ชะลอตัวลงจากร้อยละ 1.8 ในไตรมาส 2 ปี 2566  คาดว่าอาจเป็นผลจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว และเป็นผลจากการส่งออกรวมชะลอตัวลงจากการส่งออกสินค้าที่ลดลง  


อ่านต่อฉบับเต็ม .... Download
สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่