ดัชนีรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ (หมวดที่อยู่อาศัย) ของประเทศไทย
Loading

ดัชนีรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ (หมวดที่อยู่อาศัย) ของประเทศไทย ไตรมาส 4 ปี 2566

วันที่ : 29 มีนาคม 2567
ไตรมาส 4 ปี 2566
ดัชนีรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ (หมวดที่อยู่อาศัย) ของประเทศไทย ในภาพรวมของ ไตรมาส 4 ปี 2566 มีค่าดัชนีเท่ากับ  81.9 พบว่า มีการปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) ร้อยละ -0.7 และพบว่าลดลงร้อยละ -13.9 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) โดยด้านผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไทย (GDP) ไตรมาส 4 ปี 2566 ขยายตัวร้อยละ 1.7 คาดว่าอาจเป็นผลจากปัจจัยหลักมาจากการส่งออกสินค้าและบริการเร่งขึ้น การอุปโภคบริโภคของครัวเรือนยังขยายตัว ขณะที่การใช้จ่ายรัฐบาลลดลง  (ดูตารางที่ 1 แผนภูมิที่ 1 และแผนภูมิที่ 2)

อ่านต่อฉบับเต็ม .... Download
สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่