ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
Loading

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

วันที่ : 24 มิถุนายน 2565


ตามที่พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ได้ประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา เพื่อมาแทนที่กฎหมายภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 และภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 ให้เข้ากับสถานการณ์ ประเทศไทยในปัจจุบันมากขึ้น โดยมีจุดประสงค์เพื่อ กระจายอำนาจไปยังท้องถื่น ลดการถือครองที่ดินเพื่อเก็งกำไร เป็นต้น

ประเภทที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ต้องเสียภาษีมีดังนี้
 

 1. เกษตรกรรม
 2. บ้านพักอาศัย
 3. อื่นๆ
 4. ที่ดินรกร้าง


โดยจะเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป สำหรับผู้ที่มีที่อยู่อาศัยหลังแรกและมีราคาไม่เกิน 50 ล้านบาท จะได้รับการยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หากที่อยู่อาศัยมีมูลค่าเกินกว่านั้น จึงจะเสียภาษีตามอัตราก้าวหน้า


ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ >>>
 

 • Infographic ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
  Download PDF   Download PDF   Download PDF   Download PDF   
 • กฎหมายลูก ที่ออกตามพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ

  24 มิถุนายน 2565
  - ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2565
  Download PDF Download PDF ได้ที่นี่

  13 ธันวาคม 2564
  - ประกาศพระราชกฤษฎีกากำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564
  Download PDF Download PDF ได้ที่นี่

  28 สิงหาคม 2563
  - ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
  Download PDF Download PDF ได้ที่นี่

  10 มิถุนายน 2563
  - พระราชกฤษฎีกา ลตภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ.2563
  Download PDF Download PDF ได้ที่นี่

  29 พฤษภาคม 2563
  - ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย
  Download PDF Download PDF ได้ที่นี่
  - ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม
  Download PDF Download PDF ได้ที่นี่

  10 มกราคม 2563
  - ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งเจ้าของเป็นบุคคลธรรมดาใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม
  Download PDF Download PDF ได้ที่นี่
  - ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เหตุจำเป็นทางราชการซึ่งบุคคลธรรมดาต้องย้ายชื่อออกจากทะเบียนบ้าน
  Download PDF Download PDF ได้ที่นี่
  - ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดเก็บภาษีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่มีการใช้ประโยชน์หลายประเภท
  Download PDF Download PDF ได้ที่นี่

  7 มกราคม 2563
  - กฎกระทรวงการงดหรือลดเบี้ยปรับ พ.ศ. 2562
  Download PDF Download PDF ได้ที่นี่
  - กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณมูลค่าที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีราคาประเมินทุนทรัพย์ พ.ศ. 2562
  Download PDF Download PDF ได้ที่นี่

  25 ธันวาคม 2562
  - กฎกระทรวง การผ่อนชาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
  Download PDF Download PDF ได้ที่นี่
  - กฎกระทรวง กำหนดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
  Download PDF Download PDF ได้ที่นี่
  - กฎกระทรวง กำหนดที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ พ.ศ. 2562
  Download PDF Download PDF ได้ที่นี่
  - กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ อัตราภาษี และรายละเอียดอื่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
  Download PDF Download PDF ได้ที่นี่

  16 กันยายน 2562
  - ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
  Download PDF Download PDF ได้ที่นี่

  20 สิงหาคม 2562
  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
  Download PDF Download PDF ได้ที่นี่

  26 กรกฎาคม 2562
  - กฎกระทรวงกำหนดทรัพย์สินที่ได้รับยกเว้นจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
  Download PDF Download PDF ได้ที่นี่

  26 มิถุนายน 2562
  - ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ยกเว้นภาษีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นทรัพย์สินของมูลนิธิหรือองค์การหรือสถานสาธารณกุศล
  Download PDF Download PDF ได้ที่นี่
  - ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณการยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งเจ้าของเป็นบุคคลธรรมดา ใช้เป็นที่อยู่อาศัยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร
  Download PDF Download PDF ได้ที่นี่
  - ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาทรัพย์สินของเอกชน เฉพาะส่วนที่ได้ยินยอมให้ทางราชการจัดให้ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์
  Download PDF Download PDF ได้ที่นี่

  12 มีนาคม 2562
  - พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
  Download PDF Download PDF ได้ที่นี่

 

   

 • แนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย
  Download PDF