ควบคุมการก่อสร้าง / อาคาร
Loading

ควบคุมการก่อสร้าง / อาคาร

ชื่อรายงาน
วันที่
ดาวน์โหลด
แชร์
พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ บังคับในเขตเทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. 2559 29 มกราคม 2559
กฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดสุรินทร์ พ.ศ. 2559 18 มกราคม 2559
กฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2559 18 มกราคม 2559
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ. 2559 13 มกราคม 2559
กฎกระทรวง ฉบับที่ 65 (พ.ศ. 2558) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 16 ตุลาคม 2558
พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 25 กันยายน 2558
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558 27 สิงหาคม 2558
กฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดนครนายก พ.ศ. 2558 24 เมษายน 2558