เขตปฏิรูปที่ดิน
Loading

เขตปฏิรูปที่ดิน

ชื่อรายงาน
วันที่
ดาวน์โหลด
แชร์
พระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลเขาดิน ตำบลหน้าเขา ตำบลพรุเตียว ตำบลสินปุน ตำบลเขาพนม...จังหวัดกระบี่ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ 21 กุมภาพันธ์ 2555
พระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลหนองบอน ตำบลแพง ..จังหวัดมหาสารคามให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ 21 กุมภาพันธ์ 2555
พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน้ำ พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย และอำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู พ.ศ. ๒๕๕๕ 21 กุมภาพันธ์ 2555
พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลชานุมาน ตำบลคำเขื่อนแก้ว ตำบลโคกสารตำบลโคกก่ง และตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดินพ.ศ. ๒๕๕๕ 21 กุมภาพันธ์ 2555
พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลปากคาด ตำบลโนนศิลา ตำบลสมสนุก ตำบลนาดง...จังหวัดหนองคายให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดินพ.ศ. ๒๕๕๕ 21 กุมภาพันธ์ 2555
พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน้ำ พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๕๕ 21 กุมภาพันธ์ 2555
พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลบ้านแก้ง และตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดินพ.ศ. ๒๕๕๕ 21 กุมภาพันธ์ 2555
พระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลวังประจบ ตำบลน้ำรึม ตำบลตลุกกลางทุ่ง...ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดินพ.ศ. ๒๕๕๕ 21 กุมภาพันธ์ 2555