Loading

คอลัมน์ Big Data Analysis: รถไฟฟ้าดัน ราคาที่ดินชานเมืองพุ่ง

วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2561
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ติดตามการเปลี่ยนแปลงของราคาที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนาในพื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑล รวม 6 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม
           ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ติดตามการเปลี่ยนแปลงของราคาที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนาในพื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑล รวม 6 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม
          โดยพบว่าในไตรมาส 3 ปี 2561 ดัชนีราคาที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนาในพื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑล มีค่าดัชนีเท่ากับ 219.2 จุด เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.6% เมื่อ เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า เป็นผลจากการ ปรับเพิ่มขึ้นของราคาที่ดินเปล่าที่อยู่ ใกล้แนวเส้นทางการก่อสร้างรถไฟฟ้า
          นอกจากนี้ ศูนย์ข้อมูลฯ ยังวิเคราะห์เปรียบเทียบราคาที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนา ในแต่ละทำเลที่มีเส้นทางรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ผ่านกับราคาที่ดินในทำเลที่ไม่มีโครงการรถไฟฟ้าผ่าน พบว่า ทำเลที่มีแผนการลงทุน โครงการลงรถไฟฟ้าในอนาคต มีราคา สูงกว่า 66.7% เนื่องจากราคาที่ดินปรับเพิ่ม จากฐานราคาเดิมที่ยังไม่สูงมากนัก ซึ่งส่วนใหญ่ อยู่แถบชานเมือง ส่วนทำเลที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า จะมีราคาสูงกว่า 51.6%
          แต่เมื่อแยกตามทำเลเฉพาะที่มีเส้นทางรถไฟฟ้าผ่านแล้วจะพบว่า อันดับแรก ที่มีการปรับราคาเพิ่มขึ้นสูงสุด ได้แก่ BTS สายสุขุมวิท ปรับราคาเพิ่มขึ้น มากที่สุด 27.6%