Loading

คอลัมน์ จับประเด็น: คาด พรบ.ผังเมือบฉบับใหม่เปิดใช้ปี 62

วันที่ : 18 กันยายน 2561
นายศักดิ์ชัย บุญมา ผู้อำนวยการสำนักผังเมืองกรุงเทพ มหานคร (กทม) เปิดเผยว่า ร่าง พ.ร.บ.ผังเมืองรวม กทม.และปริมณฑลฉบับใหม่ คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ได้ภายในสิ้นปี 2562 ซึ่งผังเมืองใหม่นี้จะเน้นการปรับระดับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเมือง โดยมีการส่งเสริมพัฒนาโดยรอบพื้นที่สถานีระบบขนส่งมวลชนทางรางต่างๆ ส่งเสริมย่านพระราม 9 ให้เป็นนิวซีบีดี ปรับระดับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเมือง เพิ่มอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน เพิ่มระยะส่งเสริมการพัฒนารอบสถานีรถไฟฟ้าจาก 500 เมตร เป็น 800-1,000 เมตร ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณา