Loading

REICส่งสัญญาณข้อมูลQ3 ราคาคอนโดฯ-บ้านแพงขึ้น

วันที่ : 9 ตุลาคม 2561
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้จัดทำดัชนีราคาห้องชุดใหม่รายไตรมาส โดยทำการสำรวจราคาขายของโครงการอาคารชุดสร้างใหม่ที่ยังอยู่ระหว่างการขาย (มีหน่วยเหลือขายตั้งแต่ 6 หน่วย ขึ้นไป) ในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี และสมุทรปราการ ทั้งนี้ ไม่นับรวมห้องชุดมือสอง โดยใช้ราคาปี 2555 เป็นปีฐาน
          ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้จัดทำดัชนีราคาห้องชุดใหม่รายไตรมาส โดยทำการสำรวจราคาขายของโครงการอาคารชุดสร้างใหม่ที่ยังอยู่ระหว่างการขาย (มีหน่วยเหลือขายตั้งแต่ 6 หน่วย ขึ้นไป) ในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี และสมุทรปราการ ทั้งนี้ ไม่นับรวมห้องชุดมือสอง โดยใช้ราคาปี 2555 เป็นปีฐาน

          การสุ่มตัวอย่างเพื่อการจัดทำดัชนีราคานี้ จะใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) จำนวน 150 ตัวอย่าง ราคาขายที่นำมาจัดทำเป็นดัชนีราคานี้ เป็นราคาขายที่แท้จริง ซึ่งได้หักลบมูลค่ารายการส่งเสริมการขายออกจากราคาที่ประกาศขายแล้ว

          สำหรับในไตรมาส 3 ปี 2561 ภาพรวมดัชนีราคาห้องชุดใหม่ที่อยู่ระหว่างการขายในพื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑลมีค่าเท่ากับ 143.0 จุด ค่าดัชนีปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.0 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.8 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าซึ่งเป็นผลมาจากโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า เส้นทางใหม่ในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล มีความคืบหน้าการก่อสร้างไปมาก จึงทำให้โครงการเปิดตัวใหม่ในไตรมาส 3 ปี 2561 มีราคาสูงกว่าไตรมาสเดียวกันของ ปีก่อนในหลายทำเล

          เมื่อจำแนกเป็นรายพื้นที่ พบว่าดัชนีราคาห้องชุดใหม่ที่อยู่ระหว่างการขาย ในพื้นที่กรุงเทพฯมีค่าเท่ากับ 143.8 จุด ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.7 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.3 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ส่วนค่าดัชนีราคาห้องชุดใหม่ในจังหวัดนนทบุรี และสมุทรปราการมีค่าดัชนีเท่ากับ 138.6จุด ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.0 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.0 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า

          จากการสำรวจในครั้งนี้ยังพบว่า พื้นที่ซึ่งราคาห้องชุดใหม่ปรับเพิ่มขึ้นมากที่สุด 5 ลำดับแรกใน ไตรมาส 3 ปี 2561 ได้แก่ แนวรถไฟฟ้า Airport Linkราคาปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 35.7 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน แต่ราคาปรับลดลงร้อยละ 1.7 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า

          เขตปทุมวัน ราคาปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 34.9  และราคาปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า เขตบางซื่อ-ดุสิต ราคาปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 33.5  แต่ราคาปรับลดลงร้อยละ 3.7 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า เขตห้วยขวางจตุจักร-ดินแดง ราคาปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 30.8  ราคาปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.2 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และเขตสุขุมวิทตอนกลางราคาปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.7  แต่ราคาปรับลดลงร้อยละ 10.9 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า

          นอกจากนี้ ทางศูนย์ข้อมูลฯ ได้ดำเนินการจัดทำดัชนีราคาบ้านจัดสรรใหม่ที่อยู่ระหว่างการขาย  ซึ่งประกอบด้วย  บ้านเดี่ยวและทาวน์เฮาส์ และทำการสำรวจราคาขายของโครงการบ้านจัดสรรสร้างใหม่ที่ยังอยู่ระหว่างการขาย (มีหน่วยเหลือขายตั้งแต่ 6 หน่วยขึ้นไป) ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล 3 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ทั้งนี้ ไม่นับรวมบ้านมือสอง โดยใช้ราคาปี 2555 เป็นปีฐานในการเปรียบเทียบ

          การสุ่มตัวอย่างเพื่อการจัดทำดัชนีราคานี้ จะใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวน 245 ตัวอย่าง โดยราคาขายที่นำมาจัดทำดัชนีราคานี้ เป็นราคาขายที่แท้จริง ซึ่งได้หักมูลค่ารายการส่งเสริมการขายออกจากราคาที่ประกาศขายแล้ว

          โดยในไตรมาส 3 ดัชนีราคาบ้านจัดสรรใหม่ที่อยู่ระหว่างการขาย ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล 3 จังหวัดมีค่าดัชนีเท่ากับ 123.0จุด ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.3 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และเมื่อจำแนกตามพื้นที่แล้ว พบว่า กรุงเทพฯ มีค่าดัชนีเท่ากับ 122.5จุด ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.1 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า

          ปริมณฑล 3 จังหวัด (นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ) มีค่าดัชนีเท่ากับ 124.0 จุด ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.0 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า