Loading

อสังหาฯแปดริ้วพร้อมรบ

วันที่ : 11 ตุลาคม 2561
สมาคมอสังหาฯเมืองแปดริ้วเผยผลประชุมครั้งที่ 1 ได้ 4 เป้าหมายหลักเพื่อขับเคลื่อนผลงานให้เป็นรูปธรรมปี 62 ด้าน "วัชระ" นายกสมาคมฯคนแรกเผยเล็งต่อยอดผลักดันแผนก่อตั้ง "สมาคมอสังหาฯ อีอีซี" เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและภาคปฏิบัติในภาพใหญ่ระดับภาค
          ผนึก3จังหวัดอีอีซีดัน4เป้าหมายหลักตัดถนนใหม่-ผังเมือง

          สมาคมอสังหาฯเมืองแปดริ้วเผยผลประชุมครั้งที่ 1 ได้ 4 เป้าหมายหลักเพื่อขับเคลื่อนผลงานให้เป็นรูปธรรมปี 62 ด้าน "วัชระ" นายกสมาคมฯคนแรกเผยเล็งต่อยอดผลักดันแผนก่อตั้ง "สมาคมอสังหาฯ อีอีซี" เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและภาคปฏิบัติในภาพใหญ่ระดับภาค

          นายวัชระ ปิ่นเจริญ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ฉะเชิงเทรา เปิดเผย "ฐานเศรษฐกิจ" ว่าได้จัดประชุมครั้งแรกหลังจากที่ก่อตั้งสมาคมอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมาโดยหลังจากนี้จะเร่งขับเคลื่อนผลงานให้เป็นรูปธรรมต่อไป

          สำหรับเป้าหมายหลักของสมาคมในปี 2561-2562 มี 4 เป้าหมายที่จะเดินหน้าดำเนินการ ได้แก่ 1. จัดอบรมและหารือกับหน่วยงานรัฐให้สมาชิกเข้าใจถึงข้อกฎหมายและประเด็นสำคัญต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 2. ร่วมกันพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อสร้างสินค้าที่ดีมีคุณภาพให้แก่ลูกค้า และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ 3. เข้าร่วมกับสมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นกับผังเมืองในพื้นที่การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) และ 4. ร่วมมือกับภาครัฐ ผลักดันให้จังหวัดฉะเชิงเทรา เร่งรัดนโยบายก่อสร้างถนนหลักเส้นใหม่ เพื่อเพิ่มเส้นทางคมนาคม และเพิ่มพื้นที่เพื่อรองรับการขยายตัวอย่างรวดเร็วของเมือง

          "ล่าสุดนั้นยังได้ร่วมหารือกับนายมีศักดิ์ ชุนหรักษ์โชติ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ชลบุรี ซึ่งได้นำเสนอว่าควรจะร่วมกันทั้ง 3 จังหวัดก่อตั้งเป็นสมาคมอสังหาริมทรัพย์อีอีซีเพื่อจะได้ขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่ระดับภาคให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเพื่อร่วมจับมือกันผลักดันวงการอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่อีอีซี พร้อมรับฟังและข้อเสนอแนะในข้อคิดเห็นต่างๆให้รัฐบาลนำไปกำหนดนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศต่อไป"

          ทั้งนี้สมาคมจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ขณะนี้ได้เรียนเชิญผู้มีชื่อเสียงในวงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทั้งในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง และกรุงเทพมหานครร่วมในโอกาสสำคัญนี้ด้วย เบื้องต้นนั้นได้รับการตอบรับจากนายอนันต์ อัศวโภคิน ผู้มีชื่อเสียงในวงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ตอบรับเป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้แล้ว

          โดยสมาคมอสังหาริมทรัพย์ฉะเชิงเทราได้รับอนุมัติก่อตั้งสมาคม เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 สำหรับคณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบไปด้วย นายวัชระ ปิ่นเจริญ นายกสมาคม นายจงรัก ยงศิริ อุปนายกสมาคมคนที่ 1 นางสาวนภวรรณ เหล่าสินชัย อุปนายกสมาคมคนที่ 2 นางสาวเจนจิรา อาริยวัฒน์ กรรมการและเขานุการ นายวิบูลย์ โรจนภานุกร กรรมการและเหรัญญิก นายสมัชญ์ ยงศิริ กรรมการและปฏิคม  นายณรงค์ศักดิ์ แก้วเมืองเพชร กรรมการและนายทะเบียน นายณัฏฐชัย อักษรดิษฐ กรรมการและประชา สัมพันธ์ นายเฉลิมพงษ์ ปทุมโชติสุวรรณ กรรมการ นายจิตรกร เผด็จศึก กรรมการ นายณรงค์ สิริวัฒนวิโรจน์ กรรมการนายสมควร กิตยารักษ์ กรรมการ และนายสิทธิรุจน์ เมฆอรุณกมล กรรมการ