Loading

ศูนย์ข้อมูลฯเผยดัชนีราคาบ้าน-ห้องชุดQ2/61

วันที่ : 13 กรกฎาคม 2561
ศูนย์ข้อมูลฯเผยดัชนีราคาบ้าน-ห้องชุดQ2/61

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดเผยว่า ผลการจัดทำดัชนีราคาบ้านจัดสรรใหม่ที่อยู่ระหว่างการขาย ประเภทบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮาส์ และการสำรวจราคาขายของโครงการบ้านจัดสรรสร้างใหม่ที่ยังอยู่ระหว่างการขาย ในพื้นที่กรุงเทพฯ และ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ โดยใช้ราคาปี 55 เป็นปีฐานในการเปรียบเทียบ โดยการสุ่มตัวอย่างจำนวน 245 ตัวอย่าง

พบว่าดัชนีราคาบ้านจัดสรรใหม่ที่อยู่ระหว่างการขาย มีค่าดัชนีเท่ากับ 122.5 จุด ปรับเพิ่มขึ้น 4.8% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และปรับเพิ่มขึ้น 1.1% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า โดยเมื่อจำแนกตามพื้นที่แล้ว พบว่า กรุงเทพฯ มีค่าดัชนีเท่ากับ 121.6 จุด ปรับเพิ่มขึ้น 3.9% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และปรับเพิ่มขึ้น 0.7% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ขณะที่ปริมณฑล 3 จังหวัด คือ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ มีค่าดัชนีเท่ากับ 122.9 จุด ปรับเพิ่มขึ้น 5.2% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และปรับเพิ่มขึ้น 1.4% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาตามประเภทที่อยู่อาศัย ได้แก่ บ้านเดี่ยว และทาวน์เฮาส์ พบว่าราคาบ้านเดี่ยวในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล 3 จังหวัด มีค่าดัชนีเท่ากับ 120.9 จุด ปรับเพิ่มขึ้น 5.1% เมื่อเทียบปีก่อน และเพิ่มขึ้น 1.3% เมื่อเทียบไตรมาสก่อนหน้า เมื่อจำแนกตามพื้นที่ พบว่ากรุงเทพฯ มีค่าดัชนี 119.5 จุด เพิ่มขึ้น 3.4% เมื่อเทียบกับปีก่อน และเพิ่มขึ้น 0.2% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ส่วนในพื้นที่ปริมณฑล 3 จังหวัด นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ มีค่าดัชนีเท่ากับ 121.0 จุดปรับเพิ่มขึ้น 5.4% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และปรับเพิ่มขึ้น 2.0% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า

ส่วนดัชนีราคาทาวน์เฮาส์ ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล 3 จังหวัด มีค่าดัชนีเท่ากับ 124.2 จุด ปรับเพิ่มขึ้น 4.6% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และปรับเพิ่มขึ้น 1.0% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า

สำหรับดัชนีราคาห้องชุดใหม่ที่อยู่ระหว่างการขายในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล 2จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี และสมุทรปราการนั้น จากการสุ่มตัวอย่าง 150 ตัวอย่าง พบว่า ภาพรวมดัชนีราคาห้องชุดใหม่ในพื้นที่กรุงเทพฯปริมณฑล ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาก เนื่องจากโครงการเปิดตัวใหม่ในไตรมาส 2 มีราคาสูงกว่าไตรมาสเดียวกันของปีก่อนในหลายทำเล โดยมีค่าดัชนีเท่ากับ 139.1 จุด ค่าดัชนีปรับเพิ่มขึ้น 9.6% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และปรับเพิ่มขึ้น 4.5% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า

เมื่อจำแนกเป็นรายพื้นที่พบว่า ดัชนีราคาห้องชุดใหม่ที่อยู่ระหว่างการขายในกรุงเทพฯ มีค่าเท่ากับ 139.2 จุด ปรับตัวเพิ่มขึ้น 9.7% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และปรับเพิ่มขึ้น 4.4% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ส่วนค่าดัชนีราคาห้องชุดใหม่ในจังหวัดนนทบุรีและสมุทรปราการ มีค่าดัชนีเท่ากับ 137.2 จุด ปรับตัวเพิ่มขึ้น 8.7% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และปรับเพิ่มขึ้น 5.0% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า

ส่วนแนวรถไฟฟ้า Airport Link ราคาปรับเพิ่มขึ้น 39.3% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และราคาปรับเพิ่มขึ้น 28.0% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า โดยเขตบางซื่อดุสิต ราคาปรับเพิ่มขึ้น 37.7% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และราคาปรับเพิ่มขึ้น 21.7% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ส่วนเขตห้วยขวาง-จตุจักร-ดินแดง ราคาปรับเพิ่มขึ้น 30.4% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และราคาปรับเพิ่มขึ้น 26.1% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า เขตสุขุมวิทตอนกลาง ราคาปรับเพิ่มขึ้น 29.6% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียว กันของปีก่อน และราคาปรับเพิ่มขึ้น 14.3% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า

 
ที่มา : ผู้จัดการรายวัน 360 องศา