Loading

คลังชงก.ม.ลาภลอยเข้าครม. เก็บภาษีคอนโดใกล้รถไฟฟ้า

วันที่ : 10 กรกฎาคม 2561
คลังชงก.ม.ลาภลอยเข้าครม. เก็บภาษีคอนโดใกล้รถไฟฟ้า

รายงานข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ในการประชุม ครม. วันที่ 10 ก.ค. 61 นี้ กระทรวงการคลังได้เสนอ ร่าง พ.ร.บ.ภาษีการได้รับประโยชน์จากการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของรัฐ พ.ศ. .... หรือภาษีลาภลอยให้ ครม.พิจารณา หลังจากเปิดรับฟังความเห็นจากผู้เกี่ยวข้องและสรุปความเห็นเรียบร้อยแล้ว โดยหาก ครม.เห็นชอบจะมีการนำเสนอร่างกฎหมายให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาในรายละเอียด ก่อนส่งกลับเข้า ครม.และเสนอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณา โดยคาดว่ากฎหมายลาภลอยจะมีผลบังคับใช้ได้ภายในปี 62

สำหรับสาระสำคัญของกฎหมายภาษีลาภลอย เบื้องต้นกำหนดเพดานอัตราภาษีสูงสุดไม่เกิน 5% แต่จะเสนออัตราจัดเก็บภาษีที่แท้จริงในพระราชกฤษฎีกาอีกครั้ง โดยผู้เสียภาษีคือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของที่ดิน เจ้าของห้องชุดที่ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ที่มีมูลค่าสูงกว่า 50 ล้านบาท และผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นเจ้าของห้องชุดรอการจำหน่าย ซึ่งอยู่รอบพื้นที่ที่มีโครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของรัฐ คือ โครงการรถไฟความเร็วสูง รถไฟทางคู่ รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน สนามบิน ท่าเรือ โครงการทางด่วนพิเศษ เป็นต้น

ทั้งนี้ การจัดเก็บภาษีแบ่งเป็น 2 กรณี กรณีแรกการจัดเก็บในระหว่างการดำเนินโครงการฯ จะจัดเก็บจากการขายหรือเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือห้องชุดทุกครั้งรอบพื้นที่ โครงการฯ ในรัศมีที่กำหนดไว้ไม่เกิน 5 กม. กรณีที่ 2 การจัดเก็บเมื่อการดำเนินโครงการฯ แล้วเสร็จ จะจัดเก็บจากที่ดินหรือห้องชุดที่ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ที่มีมูลค่าสูงกว่า 50 ล้านบาท ยกเว้นกรณีใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัยและทำเกษตรกรรม และเก็บจากห้องชุดของผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่รอการจำหน่าย ซึ่งอยู่รอบพื้นที่ที่มีโครงการฯ เพียงครั้งเดียว

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาสำนักงานเศรษฐกิจการคลังได้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดกฎหมายบางส่วน เช่น การนำส่งเงินภาษีจากเดิมนำส่งเงินภาษีเข้ากองทุนพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของรัฐ ให้ส่งเข้าคลังเป็นรายได้ของแผ่นดิน นอกจากนี้ ยังกำหนดโครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง ที่จะต้องจัดเก็บภาษีจากเจ้าของที่ดินและห้องชุดที่อยู่รอบ โครงการฯให้มีความชัดเจนเพิ่มขึ้น รวมถึงโครงการที่ทำสัญญาก่อนและยังพัฒนาโครงการไม่แล้วเสร็จ ในวันที่ร่าง พ.ร.บ.มีผลบังคับใช้และยังเพิ่มบทลงโทษในกรณีผู้เสียภาษีไม่ชำระภาษีค้างชำระเบี้ยปรับและเงินเพิ่มภายในเวลาที่กำหนด

 
ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์