Loading

เดินหน้าสมาร์ทซิตี้เจาะอีอีซีคลุม6ด้าน

วันที่ : 12 พฤษภาคม 2561
เดินหน้าสมาร์ทซิตี้เจาะอีอีซีคลุม6ด้าน

รัฐบาลเร่งสร้างสมาร์ทซิตี้ในอีอีซี เล็งพัฒนาทั้งเมืองใหม่และเมืองเก่า เชื่อมโยงอุตสาหกรรมเป้าหมายใน จ.ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง

พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ว่า ที่ประชุมเห็นชอบกรอบการพัฒนาเมือง "อัจฉริยะน่าอยู่" หรือ "Smart City" ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เพื่อเป็นต้นแบบและเมืองตัวอย่างการสร้างเมืองอัจฉริยะในพื้นที่อื่นๆ ของประเทศ

สำหรับเมืองอัจฉริยะครบประกอบไปด้วย 1.ชุมชนอัจฉริยะ ส่งเสริมให้ประชากรมีการศึกษา ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการดำรงชีวิต 2.สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ พัฒนาสภาพแวดล้อมของเมืองและระบบจัดการสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ 3.การคมนาคมขนส่งอัจฉริยะ พัฒนาระบบขนส่งในเมืองเชื่อมโยงกับเมืองหลัก

4.พลังงานอัจฉริยะเน้นการใช้พลังงานสะอาด 5.เศรษฐกิจอัจฉริยะ พัฒนาให้เป็นเมืองธุรกิจด้วยนวัตกรรม และ 6.การบริหารจัดการอัจฉริยะ โดย การพัฒนาระบบบริหารภาครัฐให้ อำนวยความสะดวกประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับเมืองที่อยู่อาศัยชั้นดี (Livable City) เป็นเมืองที่ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงระบบสวัสดิการ การศึกษา สาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีรูปแบบการดำรงชีวิตที่สะดวกสบาย และมั่นคงปลอดภัย ประกอบด้วย การมีโครงสร้างพื้นฐานที่อัจฉริยะ ที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการเดินทางภายในเมืองและเชื่อมโยงสู่ภายนอก สามารถเดินทางด้วยรถจักรยาน

นอกจากนี้ มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอัจฉริยะ มีสถานการศึกษาอัจฉริยะ ที่ทันสมัย มีการเรียนการสอนและพื้นที่การเรียนการสอน พื้นที่สาธารณะที่ให้นักเรียน ประชาชนมีการเรียนรู้อย่าง ต่อเนื่อง และเป็นนักคิดวิเคราะห์ พื้นที่สีเขียวและพื้นที่วัฒนธรรม

นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ได้รับทราบการกำหนดให้สร้างเมืองใหม่ในพื้นที่จ.ฉะเชิงเทรา ให้เป็นเมืองทันสมัยและอัจฉริยะเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยชั้นดีสำหรับรองรับการอยู่อาศัยของคนที่มาทำงานในพื้นที่อีอีซี โดยแผนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในอีอีซี ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 1.การพัฒนาเมืองเดิม ในพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ให้มีลักษณะเป็นเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ

2.การพัฒนาเมืองใหม่เพิ่มเติมจากเมืองเดิมในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม รวมทั้งวางแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะเฉพาะด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ เมืองการบิน เมืองศูนย์กลางการเงิน เมืองวิจัยและนวัตกรรมและเมืองนวัตกรรมดิจิทัล ซึ่งต้องวางแผนให้เป็นเมืองใหม่อัจฉริยะ

 
ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์