Loading

เตรียมแจงต่างชาติบังคับใช้'พรบ.อีอีซี'

วันที่ : 15 พฤษภาคม 2561
เตรียมแจงต่างชาติบังคับใช้'พรบ.อีอีซี'

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวานนี้ (14 พ.ค.) เผยแพร่ พ.ร.บ.เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ.2561 หรือ พ.ร.บ.อีอีซี และกำหนดให้มีผลบังคับใช้ในวันนี้ (15 พ.ค.) โดยมี ทั้งหมด 73 มาตรา และให้พื้นที่พัฒนาครอบคลุมฉะเชิงเทรา ชลบุรีและระยอง และออกพระราชกฤษฎีกาประกาศพื้นที่เพิ่มได้

มาตรา 8 กำหนดให้โครงการในอีอีซีต้องทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สุขภาพของประชาชนหรือชุมชน มาตรา 10 กำหนด ให้มีคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา พิเศษภาคตะวันออก มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน มีหน้าที่กำหนดนโยบายพัฒนาอีอีซี

มาตรา 39 การกำหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษกำหนดจากอุตสาหกรรมเป้าหมายทั้งหมดหรือบางส่วนจากอุตสาหกรรมเป้าหมาย แต่อย่างน้อยต้องมีอุตสาหกรรมด้านต่างๆ เช่น ยานยนต์ สมัยใหม่

มาตรา 49 ให้ผู้ประกอบกิจการในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษซึ่งเป็นนิติบุคคลและเป็นคนต่างด้าวตามประมวลกฎหมายที่ดิน มีสิทธิถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินภายในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตได้โดยไม่ต้องได้รับอนุญาตตามประมวลกฎหมายที่ดิน

มาตรา 52 การเช่า เช่าช่วง ให้เช่า หรือให้เช่าช่วงที่ดินหรืออสังหา ริมทรัพย์ในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษมิให้นำความในมาตรา 540 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ.การเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมมาใช้บังคับ การเช่า เช่าช่วง ให้เช่า และห้ามมิให้ทำสัญญาเช่าเป็นกำหนดเวลาเกิน 50 ปี ถ้าทำสัญญานานกว่านั้นให้ลดลงมาเป็น 50 ปี การต่อสัญญาเช่า อาจทำได้แต่จะต่อสัญญาเกิน 49 ปีนับแต่วันครบ 50 ปีไม่ได้

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การที่ พ.ร.บ.อีอีซี มีผลบังคับใช้จะสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติว่าโครงการต่างๆ จะขับเคลื่อนไปได้ โดยในปลายเดือน พ.ค.นี้ จะชี้แจงกฎหมายอีอีซีพร้อมนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และนายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการสำนักงานอีอีซี ให้กับเอกอัครราชทูตทุกประเทศที่ประจำประเทศไทย เพื่อให้นำข้อมูลไปเผยแพร่ต่อนักลงทุน

 
ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ