Loading

จิสด้า ดึงเทคโนโลยีดาวเทียม ช่วยวางแผนพัฒนาพื้นที่อีอีซี

วันที่ : 24 เมษายน 2561
จิสด้า ดึงเทคโนโลยีดาวเทียม ช่วยวางแผนพัฒนาพื้นที่อีอีซี

สกรศ.ลงนามความร่วมมือ"จิสด้า" ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ วิเคราะห์วางแผนการใช้ประโยชน์พื้นที่อีอีซี เร่งตั้งคณะทำงานเพื่อทำระบบบริหารจัดการน้ำแก้น้ำท่วม และตรวจสอบการขยายตัวทางเศรษฐกิจและธุรกรรม

นายคณิต แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (สกรศ.) หรืออีอีซี เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือจิสด้า มีความรู้และความเชี่ยวชาญเรื่องเทคโนโลยีอวกาศ ภาพถ่ายดาวเทียม และระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ ซึ่งเป็น ความจำเป็นอย่างมากที่ต้องให้เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์วางแผนการใช้ประโยชน์พื้นที่อีอีซี จึงได้ลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างกันเพื่อต่อยอดใช้เทคโนโลยีเหล่านั้น และเทคโนโลยีอวกาศอื่นๆ

"เป็นความจำเป็นอย่างมากที่ต้องดึงจิสด้าเข้ามามีบทบาท โดยส่วนแรกหวังให้ใช้เทคโนโลยีและองค์ความรู้ด้านนี้ดูแลอุตสาหกรรมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคต ในขณะเดียวกัน จิสด้าทำเรื่องบิ๊กดาต้า ด้านอวกาศมามากและเป็นที่น่าเชื่อถือ จึงควรนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์ในอนาคต เช่น นำข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมมาขยายและเปรียบเทียบให้เห็น การเปลี่ยนแปลงในพื้นที่อีอีซี ในเชิงความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ ทำให้เราสามารถวางทิศทางในอนาคต"

ความร่วมมือนี้จะนำร่องด้านระบบบริหารจัดการพื้นที่น้ำท่วม ซึ่งข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมจะช่วยชี้จุดว่า เริ่มท่วมจากตรงไหน พื้นที่ไหนมีปริมาณน้ำมาก ฯลฯ ช่วยให้สามารถวางแผนการแก้ไขและรับมือในอนาคต และแผนการขยายตัว ทางเศรษฐกิจและธุรการ ก็จะนำแผนที่ดาวเทียมมาวิเคราะห์พื้นที่ในช่วงเวลากลางคืนเปรียบเทียบอดีตและปัจจุบัน โดยดูจากแสงไฟที่จะบ่งชี้การขยายตัว ทางเศรษฐกิจและการกระจุกตัว ของพื้นที่ที่มีการพัฒนาสูง เพื่อปรับแก้ ไม่ให้เกิดการกระจุกตัวจนพื้นที่รับ ไม่ไหว

ด้านนายอานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการจิสด้า กล่าวว่า จะตั้งคณะทำงานร่วมกับทางสำนักงานอีอีซี จากนั้น จะเริ่มการรีวิวข้อมูลที่จำเป็น เพื่อนำมา ใช้ประโยชน์ในด้านที่จำเป็นเร่งด่วน ในขณะเดียวกันก็เริ่มทำวิจัยและพัฒนา เพื่อรองรับสถานการณ์หรือความท้าทายของอนาคต

 
ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ