Loading

คลังดันกม.เอสโครว์ เตรียมเสนอครม.ลดความเสี่ยงซื้อบ้าน-อาคารชุด กระตุ้นภาคอสังหา

วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2561
คลังดันกม.เอสโครว์ เตรียมเสนอครม.ลดความเสี่ยงซื้อบ้าน-อาคารชุด กระตุ้นภาคอสังหา

กระทรวงการคลังเสนอ ครม.ดันกฎหมายดูแลผลประโยชน์คู่สัญญา หนุนคนซื้อคอนโด

นายสุวิชญ โรจนวานิช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า ในเร็วๆ นี้ กระทรวงการคลังจะเสนอร่างการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ. 2551 (เอสโครว์ เอเย่นต์) ให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบ  หลังจากเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สมาคมธนาคารไทย สมาคมธนาคารนานาชาติ สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย สมาคมอาคารชุดไทย สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร และผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการดูแล ผลประโยชน์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ด้านสาระสำคัญของการแก้ไขกฎหมายทำเพื่อให้สถาบันการเงิน หรือผู้ประกอบกิจการดูแลผลประโยชน์ ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวกลางดูแลให้คู่สัญญาปฏิบัติตามสัญญาที่ตกลงกัน จะช่วยให้ประชาชนมีเครื่องมือสำหรับใช้ในการบริหารความเสี่ยงในการทำธุรกรรมการซื้อขายบ้านและห้องชุด ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการ และสนับสนุนให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศมีเสถียรภาพ

ทั้งนี้ ต้องการให้กฎหมายมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และครอบคลุมการทำธุรกรรมที่มีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากที่ผ่านมากฎหมายการขาดบทบัญญัติการทำธุรกรรมซื้อขายห้องชุดปัญหาการออกหลักฐานรับรองการฝากเงินที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ความชัดเจนในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับการประกอบกิจการดูแลผลประโยชน์ และความชัดเจนและความครบถ้วนสมบูรณ์ของการกำหนดโทษในบางกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญาที่ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการฯ ประกาศกำหนด

นอกจากนี้ ยังแก้ไขเติมหน้าที่ของ เอสโครว์ เอเย่นต์ ให้ทำหน้าที่ดูแลรักษาเฉพาะเงิน ทรัพย์สิน หรือเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งหนี้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งตามความต้องการของคู่สัญญา เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักสากลทั่วไป และยังแก้ไขเพิ่มเติมบท บัญญัติเพื่อให้วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการออกหลักฐานการฝากเงินสำหรับใช้เป็นหลักฐานในการปฏิบัติเกี่ยวกับการชำระหนี้เงินตามสัญญาของคู่สัญญาฝ่ายที่ต้องชำระเงินให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้านการชำระเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบัน เช่น การโอนเงินทางอินเทอร์เน็ต หรือโอนเงินผ่านแอพพลิเคชั่น ผ่านทางโทรศัพท์มือถือได้ เป็นต้น

"การแก้ไขกฎหมายจะทำให้ปัญหาอุปสรรคหรือข้อบกพร่องที่เกิดจากข้อจำกัดของกฎหมายที่ใช้อยู่ในปัจจุบันหมดไป ช่วยผลักดันให้ประชาชนมีความสนใจมาใช้ประโยชน์จากกฎหมายเอสโครว์ เอเย่นต์ เพิ่มมากขึ้น และเป็นทางเลือกในการคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงินให้กับประชาชนจากการซื้อขายบ้านและห้องชุด ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจอย่างมาก โดยเฉพาะภาคอสังหาริมทรัพย์" นายสุวิชญ กล่าว

 
ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์