เปิดโผที่ดินเปล่าเส้นMRTราคาพุ่ง173.7%
Loading

เปิดโผที่ดินเปล่าเส้นMRTราคาพุ่ง173.7%

วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2561
เปิดโผที่ดินเปล่าเส้นMRTราคาพุ่ง173.7%

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์(ศขอ.) ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) ทำการศึกษาดัชนีแสดงการเปลี่ยนแปลงของราคาที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนาในพื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑลประกอบด้วย กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม โดยกำหนดให้ปี 2555 เป็นปีฐานและจัดทำดัชนี เป็นรายไตรมาสปัจจัยที่นำมาวิเคราะห์การถดถอย เชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ได้แก่ 1)ปัจจัยทำเลที่ตั้งของที่ดิน 2)ปัจจัย แผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินและ 3)ปัจจัย เส้นทางรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนผ่าน

ผลการศึกษาพบว่าดัชนีราคาที่ดินเปล่า ก่อนการพัฒนาในพื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑล ปี 2560 มีค่าดัชนีเท่ากับ 165.6 จุด ปรับเพิ่มขึ้น 65.6% เมื่อเทียบกับปีฐาน (ปี 2555=100) และเพิ่มขึ้น 13.2% เมื่อเทียบกับปี 2559 ซึ่งมีค่าดัชนีเท่ากับ 146.3 จุด ทั้งนี้ดัชนีราคาที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนาปรับเพิ่มขึ้นมากที่สุดในปี 2556 คือปรับเพิ่มขึ้น 14.9% ส่วนปี 2559 ปรับเพิ่มขึ้นน้อยที่สุด คือเพิ่มขึ้น 4.6%

สำหรับไตรมาส 4 ปี 2560 ดัชนีราคาที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนาในพื้นที่ กรุงเทพฯปริมณฑล มีค่าดัชนีเท่ากับ 168.3 จุด ปรับเพิ่มขึ้น 1.1% เมื่อเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2560 ซึ่งมีค่าดัชนีเท่ากับ 166.5 จุด และปรับเพิ่มขึ้น 12.5% เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2559 ซึ่งมีค่า ดัชนีเท่ากับ 149.6 จุด ทั้งนี้ดัชนีราคาที่ดินเปล่า ก่อนการพัฒนา มีการปรับเพิ่มขึ้นน้อยที่สุดในไตรมาส 1 ปี 2559 คือ ปรับเพิ่มขึ้น 2.7% และช่วงเวลาที่มีการปรับเพิ่มขึ้นมากที่สุดคือ ไตรมาส 1 ปี 2557 โดยปรับเพิ่มขึ้น 19.0%

ดัชนีราคาที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนาในพื้นที่ กรุงเทพฯ-ปริมณฑล ปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ ปี 2555 โดยผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวมปัจจัยแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน มีผลต่อราคาที่ดินเปล่าก่อน การพัฒนาในพื้นที่ กรุงเทพฯ-ปริมณฑล ประมาณ 22.8% กล่าวคือ ถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายเกี่ยวกับผังเมือง ราคาที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนาในพื้นที่ กรุงเทพฯ-ปริมณฑล จะมีการปรับราคาเพิ่มขึ้นประมาณ 22.8%

นอกจากนี้ยังพบว่า ในภาพรวมปัจจัยเส้นทางรถไฟฟ้า มีผลต่อราคาที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนาในพื้นที่ กรุงเทพฯปริมณฑล ประมาณ 24.6% กล่าวคือ ถ้าหากมีข่าวสารเกี่ยวกับแผนการพัฒนาเส้นทางรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเกิดขึ้น เช่น การเริ่มโครงการ หรือการก่อสร้าง หรือการเปิดให้บริการ ราคาที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนาในพื้นที่ กรุงเทพฯปริมณฑล จะปรับราคาเพิ่มขึ้นประมาณ 24.6%

การปรับราคาเพิ่มขึ้น 5 อันดับแรกของราคาที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนา ตามแนวเส้นรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ในไตรมาส 4 ปี 2560 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2555 พบว่า ทำเลที่มีเส้นทางรถไฟฟ้าสาย MRT ผ่านจะมีการปรับราคา เพิ่มขึ้นมากที่สุด 173.7% หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 29.0% ต่อปี อันดับสอง สายสีแดงเข้ม (ช่วงบางซื่อ-หัวลำโพง) มีการปรับ ราคาเพิ่มขึ้น 169.5% หรือเฉลี่ย 28.2% ต่อปี

อันดับสาม สายสีทอง (ช่วงธนบุรี-ประชาธิปก) มีปรับราคาเพิ่มขึ้น 148.9% หรือเฉลี่ย 24.8% ต่อปี อันดับสี่ สายสีเขียว (ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต) มีการ ปรับราคาเพิ่มขึ้น 148.1% เฉลี่ย 24.7% ต่อปี และอันดับห้า สายสีแดงเข้ม (ช่วงบางซื่อ-มธ.รังสิต) ปรับราคาเพิ่มขึ้น 144.3% หรือเฉลี่ย 24.1% ต่อปี

 
ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า