Loading

รื้อผังเมืองยกระดับโลจิสติกส์

วันที่ : 19 มกราคม 2561
รื้อผังเมืองยกระดับโลจิสติกส์

กทม.ทำแผนแม่บทปรับปรุงผังเมืองรองรับโลจิสติกส์ เล็งวงแหวนรัชดาฯ ตั้งศูนย์กระจายสินค้า ถ.กาญจนาภิเษกเป็นคลังขนาดใหญ่ ระบุสอดคล้องสภาพพื้นที่

เมื่อวันที่ 18 ม.ค. ที่ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค นายศักดิ์ชัย บุญมา ผู้อำ นวยการสำนักผังเมือง เป็นประ ธานเปิดการประชุมเพื่อนำเสนอ ผลการศึกษาโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวม กรุงเทพมหานคร (กทม.) โดยเป็นการปรับปรุงครั้งที่ 4 การจัดทำแผนแม่บทและมาตรการทางผังเมืองที่เหมาะสมสำหรับระบบการจัดการโลจิสติกส์ในพื้นที่ กทม. เพื่อนำเสนอร่างแผนแม่บท มาตรการทางผังเมืองที่เหมาะสม และเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่จะเกิดขึ้นจากการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ตลอดจนรับฟังความเห็นของทุกภาคส่วน เพื่อนำมาประกอบการจัดทำแผนแม่บทและมาตรการทางผังเมืองที่เหมาะสมสำหรับระบบการจัดการโลจิสติกส์ในพื้นที่ กทม. โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ผู้ทรงคุณวุฒิ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา สมาคม องค์กร ภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชน

นายศักดิ์ชัยกล่าวว่า เพื่อนำเสนอร่างแผนแม่บทและมาตร การทางผังเมืองที่เหมาะสมสำหรับระบบการจัดการโลจิสติกส์ในพื้นที่ กทม. โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการส่งเสริมกิจกรรมด้านโลจิสติกส์และมาตรการเพื่อส่งเสริมระบบโลจิส ติกส์ และจะนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมประชุมไปปรับปรุงให้แผนแม่บทมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง ที่จะผลักดันให้การดำเนินการในแผนแม่บทและมาตรการทางผังเมืองประสบผลสำเร็จ อันจะส่งเสริมศักยภาพระบบโลจิสติกส์ กทม.ให้มีประสิทธิภาพ และเป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำผังเมืองรวม กทม. ซึ่งเป็นการปรับปรุงครั้งที่ 4 ต่อไป

นายศักดิ์ชัยกล่าวอีกว่า ร่างแผนแม่บทและมาตรการทางผังเมืองที่เหมาะสมสำหรับระบบการจัดการโลจิสติกส์ในพื้นที่ กทม. ได้นำเสนอรูปแบบที่ตั้งพื้นที่กิจกรรมด้านโลจิสติกส์ ประกอบด้วย 1.ศูนย์รวบรวมกระจายสิน ค้าในเมือง (City DC) กำหนดให้ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ภายในวง แหวนรัชดาภิเษก ทำหน้าที่รวบ รวมสินค้าที่ถูกส่งมาจากคลังสิน ค้าขนาดใหญ่ หรือแหล่งผลิต นอกเมือง ก่อนกระจายไปยัง แหล่งผู้บริโภคในเมือง 2.คลัง สินค้าขนาดใหญ่ชานเมือง กำ หนดให้อยู่บริเวณรอบนอกถนนวงแหวนกาญจนาภิเษก มีหน้าที่เก็บสินค้าก่อนที่จะมีการขนส่งต่อมายังพื้นที่พาณิชยกรรมในเขต กทม.ชั้นในและชั้นกลาง

ผู้อำนวยการสำนักผังเมืองกล่าวว่า 3.คลังสินค้าริมแม่น้ำ มีหน้าที่เก็บสินค้าขนส่งทางเรือก่อนจะส่งต่อมายังพื้นที่พาณิชย กรรมในเขต กทม.ทั้งชั้นในและชั้นกลาง นอกจากนี้ยังได้กำหนดมาตรการเพื่อส่งเสริมระบบโลจิส ติกส์ใน กทม. ทั้งการกำหนดนิยามที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ การปรับข้อกำหนดใช้ประโยชน์ที่ดินที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ ทั้งนี้ สำนักผังเมืองจะรวบรวมข้อมูล ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ที่ได้มาจัดทำแผนแม่บทและมาตรการทางผังเมืองสำหรับระบบการจัดการโลจิสติกส์ใน พื้นที่กรุงเทพมหานครให้มีความ เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เพื่อให้ กทม.ก้าวสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เสริมศักยภาพโลจิสติกส์สู่มาตรฐานสากล

 
ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์