Loading

ถกกลุ่ม ที่อยู่อาศัย จัดผังเมืองรวมใหม่

วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2560
ถกกลุ่ม ที่อยู่อาศัย จัดผังเมืองรวมใหม่

นายศักดิ์ชัย บุญมา ผอ.สำนักผังเมือง กทม. เปิดเผยว่า สำนักผังเมืองอยู่ระหว่างดำเนินโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) จึงกำหนดให้มีการจัดประชุมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสำนักผังเมือง เพื่อระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ ทั้งนี้ ได้กำหนดให้มีการจัดประชุมกลุ่มสาขาต่างๆตามประเด็นที่สำคัญ รวม 10 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 ประเด็น การพัฒนาที่อยู่อาศัยของกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 9 พ.ย. เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 2 ศูนย์ประชุมสัมมนา เดอะคอนเนคชั่น (The connection Center) สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินลาดพร้าวเขตจตุจักร

เนื่องจากทิศทางการขยายตัวของที่อยู่อาศัยมีแนวโน้มหนาแน่นสูงในพื้นที่ที่มีระบบขนส่งมวลชนทางราง จากปัจจัยการขยายแนวรถไฟฟ้าและการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้ประชาชนสามารถเดินทาง เข้าออกเมืองได้สะดวกขึ้น ทำให้ไม่จำเป็นที่ต้องซื้อที่อยู่อาศัยในเมือง หรือพื้นที่กรุงเทพฯชั้นใน หรือชั้นกลางที่ราคาสูงมาก ทิศทางการพัฒนาดังกล่าวทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและการขยายตัวของเมืองในทุกๆ ด้าน ทั้งนี้ สำนักผังเมืองจะนำข้อมูลที่ได้รับและข้อเสนอแนะไปประมวลผลเพื่อกำหนดแนวทางการปรับปรุงและจัดทำผังเมืองรวมฉบับใหม่ต่อไป

 
ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ