Loading

กนอ.ยึดต้นแบบเขตศก.ญี่ปุ่นดึงนักลงทุน'อีอีซี'เน้นนวัตกรรมใหม่

วันที่ : 9 ตุลาคม 2560
กนอ.ยึดต้นแบบเขตศก.ญี่ปุ่นดึงนักลงทุน'อีอีซี'เน้นนวัตกรรมใหม่

นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า ที่ผ่านมารัฐบาลไทยได้เชิญชวนนักลงทุน ประเทศญี่ปุ่นมาศึกษาดูงานและลงทุน ภายใต้ โครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาค ตะวันออก (EEC) ขณะนี้เริ่มมีความชัดเจน ในเรื่องการขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรม ทั้งในด้านกฎหมาย มาตรการส่งเสริมการลงทุน และ การกำหนดขอบเขตพื้นที่การลงทุนใน 10  กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ล่าสุด กนอ. และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ได้นำคณะผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมร่วมกิจกรรมส่งเสริมการลงทุน (Road Show) พร้อมบินไปศึกษาดูงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษยุทธศาสตร์คันไซ (KANSAI) และดูงานด้านนวัตกรรมชีวภาพการแพทย์ (Bio Medical) ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 1-7 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา เพื่อนำมาเป็นต้นแบบในการพัฒนาพื้นที่ EEC ที่ครอบคลุมใน 3 พื้นที่ คือ จ.ระยอง ชลบุรี และ ฉะเชิงเทรา

"การไปศึกษาแนวทาง และรายละเอียดการพัฒนานิคมฯคันไซในครั้งนี้ เพื่อนำมาเป็น ต้นแบบที่จะนำกลับมาพัฒนาพื้นที่ EEC อย่างเป็นรูปธรรม ที่จะสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนญี่ปุ่นที่จะเข้ามาลงทุนมากขึ้น ในกลุ่มนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ทันสมัย ซึ่งถือเป็นหนึ่งใน อุตสาหกรรมเป้าหมาย New S-Curve ซึ่งจะช่วยให้ประเทศพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต และศูนย์ทดสอบทางการแพทย์ แบบครบวงจร" นายวีรพงศ์กล่าว

ทั้งนี้เขตเศรษฐกิจพิเศษคันไซ ถือเป็นพื้นที่ที่มีการลงทุนในด้านนวัตกรรมชีวภาพการแพทย์ (Kobe Biomedical Innovation Cluster : KBIC) ซึ่งเป็นคลัสเตอร์ทางการแพทย์ที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น

สำหรับการเตรียมความพร้อมของพื้นที่เพื่อรองรับการลงทุนที่จะเกิดขึ้นตามในพื้นที่ EEC ขณะนี้ กนอ.ได้จัดสรรพื้นที่ที่พร้อมในการพัฒนารองรับการลงทุนกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ตามนโยบายรัฐบาล ในระยะ 5 ปีแรก (2560-2565) เพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายใน 3 พื้นที่ ประมาณ 50,000 ไร่ ขณะนี้มีพื้นที่นิคมฯพร้อมรองรับนักลงทุนได้ทันที จำนวน 14 แห่ง ประมาณ 12,000 ไร่

 
ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า