Loading

ลดภาษีที่ดินบ้านเหลือ20ล.

วันที่ : 20 กันยายน 2560
ลดภาษีที่ดินบ้านเหลือ20ล.

สนช.เคาะเว้นภาษีที่ดิน บ้านลงเหลือ 20 ล้าน อ้างเป็นภาระผู้มี บ้านมากจนเกินไป

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รมช.คลัง เปิดเผยว่า การพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของคณะกรรมา ธิการ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เสียงส่วนใหญ่เห็นควรให้เว้นภาษีที่ดินเพื่ออยู่อาศัยไม่เกิน 20 ล้านบาท จากเดิมที่รัฐบาลเสนอให้เว้นไม่เกิน 50 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม สนช.เห็นชอบให้ลดอัตราภาษีเก็บจริงสำหรับบ้านที่อยู่อาศัยให้ลดลง เพื่อไม่เป็นภาระกับผู้มี บ้านมากจนเกินไป และกรรมาธิการยังต้องพิจารณาว่าเมื่อลดการเว้นภาษี บ้านไม่เกิน 20 ล้านบาท จะต้องไปลดการเว้นภาษีที่ดินเพื่อการเกษตรลงด้วยหรือไม่ เพื่อให้สอดคล้องและเป็นธรรมกับผู้เสียภาษีทุกกลุ่ม

รมช.คลัง กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมาได้ขยายเวลาการพิจารณาร่างกฎหมายฉบับนี้เพิ่มอีก 60 วัน ซึ่งจะสิ้นสุดเดือน ก.ย.นี้ แต่มีการหยุดประชุมหลายครั้งจึงอาจต้องขยายเวลาการพิจารณาออกไปอีก 30 หรือ 60 วัน โดยต้องเสนอให้ สนช.เห็นชอบในวาระ 3 ได้ภายในปีนี้ และจะมีผลบังคับใช้ในปี 2562

ทั้งนี้ อัตราเพดานภาษีที่รัฐบาลเสนอให้ สนช. มี 4 ประเภท คือ 1.ที่ดิน การเกษตรมีเพดานภาษี 0.2% และให้ เว้นเก็บภาษีที่ดินมูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท ส่วนที่ดินมูลค่า 50-100 ล้านบาท ให้เก็บ 0.05% และมูลค่าเกิน 100 ล้านบาท ให้เก็บ 0.10%

นายนิพนธ์ พัวพงศกร นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) กล่าวว่า การเว้นเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ไม่เกิน 20 ล้านบาท แทบไม่แตกต่างกัน เนื่องจากสัดส่วนครัวเรือนที่มีบ้านมูลค่า ในอัตราดังกล่าวมีจำนวนน้อย มีผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้ ไม่เพียงพอจะให้บริการแก่ประชาชน ขณะที่รัฐบาลก็มีรายได้ไม่เพียงพอสำหรับใช้ปรับปรุงสาธารณูปโภคพื้นฐาน รวมถึง การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน

 
ที่มา: หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์