Loading

ดันท่องเที่ยวเชิงสุขภาพปักธงอีอีซี

วันที่ : 4 สิงหาคม 2560
ดันท่องเที่ยวเชิงสุขภาพปักธงอีอีซี

นายโอฬาร ไชยประวัติ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยหลังการหารือทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย เพื่อก้าวเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ว่า นโยบายประเทศไทย 4.0 ที่มีโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เป็นตัวเชื่อมโยง เป็นแนวทางที่ถูกต้องแล้วและจากการติดตามนโยบายดังกล่าวพบว่า รัฐบาลมุ่งเน้นตัวอุตสาหกรรมหลัก และลงทุนโครงสร้างพื้นฐานมากไป จึงอยากให้ทบทวนแนวทางสนับสนุนอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพให้เข้มข้นกว่านี้ โดยอาจประกาศเป็นเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมเพิ่มจากปัจจุบันจะเน้นพื้นที่ลงทุนอุตสาหกรรมเป็นหลัก

ทั้งนี้ สาเหตุที่ควรสนับสนุนอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ให้เป็นเขตส่งเสริมฯ ได้สิทธิประโยชน์ของอีอีซี เพราะเป็นอุตสาหกรรมที่ 3 จังหวัดอีอีซี คือ ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา มีศักยภาพ ทั้งความเป็นเมืองผลไม้ เมืองท่องเที่ยว และปัจจุบันมีนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะจีน รัสเซีย ที่มีกำลังซื้อสูง เข้ามาเที่ยวพร้อมกับบริโภคผลไม้ สินค้าเกษตรของไทย ขณะเดียวกันก็มีการนำผลไม้ของไทยไปบริโภคต่างประเทศ นอกจากนี้ในด้านสุขภาพทั้งการรักษาโรค ศูนย์สุขภาพและความงาม ก็เป็นกลุ่มที่มีมูลค่าสูง และสามารถเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวได้ ดังนั้น การยกระดับทั้ง 2 อุตสาหกรรมจึงเป็นเรื่องจำเป็น มั่นใจว่าจะทำให้อีอีซีมีการพัฒนาและประสบความสำเร็จ

นายวีรศักดิ์ ศุภประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กล่าวว่า สศอ. ได้ขอรับฟังความคิดเห็นจากผู้แทน เช่น สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เพื่อประกอบการพิจารณาดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (เอ็มพีไอ) ฐานใหม่ที่แม่นยำขึ้น นอกจากนี้เอ็มพีไอใหม่ ยังจะบรรจุผลิตภัณฑ์ใหม่ๆจากกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 อุตสาหกรรม เข้ามาคำนวณเอ็มพีไอด้วย เบื้องต้น ได้นำผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องมือแพทย์ เข้ามาคำนวณเอ็มพีไอแล้ว คาดว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้นในปี 62

 
ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ