Loading

เปิดเวทีถกผังเมืองกาญจน์ ขับเคลื่อน'เขตเศรษฐกิจพิเศษ'

วันที่ : 14 กรกฎาคม 2560
เปิดเวทีถกผังเมืองกาญจน์ ขับเคลื่อน'เขตเศรษฐกิจพิเศษ'

นายรณชัย จิตรวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า กรมโยธาธิการและผังเมืองกำลังดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี โดยดำเนินการขั้นตอน การปิดประกาศ 15 วัน ระหว่างวันที่ 7-21 กรกฎาคม ตามสถานที่ต่างๆ ดังนี้ ที่ศาลากลาง จังหวัดกาญจนบุรี ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) กาญจนบุรี ที่ว่าการอำเภอเมืองกาญจนบุรี ที่ว่าการอำเภอด่านมะขามเตี้ย สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานเทศบาลตำบล (ทต.) แก่งเสี้ยน สำนักงานเทศบาลตำบล (ทต.) หนองบัว ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) แก่งเสี้ยน ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) หนองบัว ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) บ้านเก่า และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) จระเข้เผือก

"พร้อมกันนี้ยังได้เผยแพร่ทางระบบอินเตอร์ เน็ตของกรมโยธาธิการและผังเมือง (www.dpt.go.th) จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้อยู่อาศัย หรือมีที่ดิน หรือมีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ในเขตท้องที่ ต.แก่งเสี้ยน ต.หนองบัว ต.บ้านเก่า อ.เมืองกาญจนบุรี และต.จรเข้เผือก อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี ไปตรวจดูแผนที่แสดงแนวเขตท้องที่ที่จะวางและจัดทำผังเมืองรวม แผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง รายการประกอบแผนผัง พร้อมข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี"

นายรณชัยกล่าวด้วยว่า นอกจากนี้กรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรีได้จัดให้มีการประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชนในวันที่ 25 กรกฎาคม เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า และเวลา 14.00 น.ที่อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน อ.เมืองกาญจนบุรี จึงขอเชิญชวนประชาชนไปตรวจดูแผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง ข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน พร้อมรายการประกอบแผนผัง และเข้าร่วมประชุมเพื่อเสนอความคิดเห็นความต้องการและข้อมูลในการวางและจัดทำผังเมืองรวมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี

 
ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน