คุมเข้มแบงก์พ่วงขายประกันคปภ.ชี้ยอดร้องเรียนลด 77%
Loading

คุมเข้มแบงก์พ่วงขายประกันคปภ.ชี้ยอดร้องเรียนลด 77%

วันที่ : 22 มิถุนายน 2560
คุมเข้มแบงก์พ่วงขายประกันคปภ.ชี้ยอดร้องเรียนลด 77%

          คปภ.คุมเข้มแบงก์ขายประกันพ่วง ธุรกรรมการเงิน ระบุเรื่องร้องลดวูบ 77% ในรอบ 1 ปี ล่าสุดยกระดับความเข้มข้นการกำกับดูแล ผนึกกำลังสมาคมธนาคารเสริมประสิทธิภาพการกำกับดูแลเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัย

          นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ( คปภ. ) กล่าวว่า คปภ. มีนโยบายให้ความสำคัญอย่างมากในการกำกับดูแลพฤติกรรมทางการตลาดของภาคอุตสาหกรรมประกันภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการขายประกันภัยผ่านธนาคารพาณิชย์ ซึ่งในช่วงปี 2559 จนถึงปีนี้ ทาง คปภ. ได้ลงพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อติดตาม การขายประกันผ่านธนาคารพาณิชย์  ส่งผลให้ ปัจจุบันเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบังคับซื้อประกันภัยร่วมกับธุรกรรมทางการเงินมีอัตราลดลงถึง 77% เมื่อเทียบกับช่วงปีที่ผ่านมา

          เพื่อให้การดำเนินการมีประสิทธิภาพ ต่อเนื่องและยั่งยืนยิ่งขึ้น   คปภ.จึงได้ลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสมาคมธนาคารไทย ดำเนินงานร่วมกันใน 5 ด้านหลัก ประกอบด้วย

           (1) ส่งเสริมให้ธนาคาร สมาชิกสมาคมธนาคารไทย รวมทั้งบุคลากรของธนาคารดังกล่าว เสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้กับลูกค้าถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นหลัก

           (2) เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยประเภทต่างๆ  เช่น กรมธรรม์ประกันภัยทางไซเบอร์แก่ธนาคารสมาชิกสมาคมธนาคารไทย รวมทั้งบุคลากรของธนาคารดังกล่าว

           (3) ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ด้านการประกันภัย ด้านการเงิน และด้านการลงทุนระหว่างบุคลากรทั้งสำนักงาน คปภ. และธนาคารสมาชิกสมาคมธนาคารไทย

           (4) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ หรือกิจกรรมอื่นๆ อันเป็นประโยชน์ต่อทั้งสำนักงาน คปภ. และธนาคารสมาชิกสมาคมธนาคารไทย และก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่มีประโยชน์ต่อประชาชน สังคม และประเทศชาติ

           (5) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่สำนักงาน คปภ. และสมาคมธนาคารไทย เห็นสมควร

          นอกจากนี้ ในการประชุมร่วมกัน เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. ได้หารือถึงแนวทางจัดทำ รายงานการประเมินระบบควบคุมคุณภาพ การขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยของธนาคาร (Market Conduct Annual Statement : MCAS) ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างกำหนดประเด็นสำคัญในการตรวจสอบร่วมกัน ทั้งนี้ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ คาดว่า จะเป็นประโยชน์ในการควบคุมมาตรฐานการขายที่ดีของธนาคารในระยะยาว

          "การประชุมหารือการกำกับและควบคุมคุณภาพขายประกันภัยผ่านธนาคาร เพื่อติดตามปัญหา อุปสรรคและให้ สมาคมธนาคารไทยกระตุ้นเตือนสมาชิก ตระหนักถึงความสำคัญการควบคุมคุณภาพขายประกัน การจัดให้มีหน่วยงานและบุคคลที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ การเสนอขายกรมธรรม์ระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติการ จัดให้มีกฎระเบียบ หรือแนวปฏิบัติ พร้อมบทลงโทษ กรณีพบการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม"

          พร้อมทั้งยังได้ออกข้อเสนอแนะประชาชน 12 ข้อในการซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยผ่านช่องทางธนาคาร ซึ่งติดประกาศเผยแพร่ในสาขาทั่วประเทศ

ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

ข่าวนโยบายการเงิน-การคลัง อื่นๆ