Loading

บทความพิเศษ: โครงการเปิดขายหดตัว

วันที่ : 11 พฤษภาคม 2560
บทความพิเศษ: โครงการเปิดขายหดตัว

          ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดทำผลการสำรวจข้อมูลโครงการที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่ในกรุงเทพฯ-ปริมณฑลช่วงไตรมาสแรก ปี 2560 พบว่ามีโครงการที่เปิดใหม่จำนวน 85 โครงการ มีหน่วยในผังรวมทั้งหมด 24,103 หน่วย มีจำนวนโครงการลดลง 24.8% และมีจำนวนหน่วยลดลง 3% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2559 ซึ่งมีจำนวน 113 โครงการ รวมทั้งหมด 24,839 หน่วย

          แม้ว่าจำนวนโครงการและจำนวนหน่วยจะลดลง แต่เมื่อพิจารณาในเชิงมูลค่าโครงการมีรวมทั้งสิ้น 94,630 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22.2% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2559 ซึ่งมีมูลค่าโครงการรวม 77,430 ล้านบาท แสดงให้เห็นว่าโครงการเปิดขายใหม่ในปี 2560 เปิดขายในระดับราคาต่อหน่วยสูงกว่าในช่วงเดียวกันของปีก่อน

          นอกจากนี้ ยังพบว่าบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มีการเปิดขายจำนวน 50 โครงการ มีหน่วยทั้งหมด 18,754 หน่วย คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 77.8% ของจำนวนหน่วยโครงการที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่ทั้งหมด เพิ่มขึ้น 32.0% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2559 ซึ่งบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เปิดขายจำนวน 43 โครงการ จำนวน 14,211 หน่วย

          ทั้งนี้ โครงการที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่สำหรับโครงการบ้านจัดสรร มีการเปิดขายใหม่จำนวน 54 โครงการ 10,601 หน่วย มูลค่าโครงการรวม 38,750 ล้านบาท มีจำนวนโครงการลดลง 27.0% และมีจำนวนหน่วยลดลง 1.4% แต่มีมูลค่าโครงการเพิ่มขึ้น 11.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559 ซึ่งมีโครงการเปิดขายจำนวน 74 โครงการ 10,757 หน่วย มูลค่าโครงการ 34,820 ล้านบาท

          หากดูเฉพาะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ มีโครงการเปิดขายใหม่จำนวน 32 โครงการ จำนวนหน่วยรวม 8,674 หน่วย คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 81.8% ของจำนวนหน่วยโครงการบ้านจัดสรรเปิดขายใหม่ทั้งหมดในไตรมาสนี้ เพิ่มขึ้น 10.5% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2559

          สำหรับโครงการอาคารชุดเปิดขายใหม่ในไตรมาสแรกปี 2560 มีจำนวน 31 โครงการ จำนวนหน่วยรวม 13,502 หน่วย มีมูลค่าโครงการอาคารชุดรวม 55,880 ล้านบาท มีจำนวนโครงการลดลง 20.5% และมีจำนวนหน่วยลดลง 4.2% แต่มูลค่าเพิ่มขึ้น 31.1% จากช่วงเดียวกันของปี 2559 ซึ่งมีจำนวน 39 โครงการ จำนวนหน่วยรวม 14,082 หน่วย มูลค่า 42,610 ล้านบาท

          ตัวเลขเฉพาะของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ มีโครงการเปิดขายใหม่จำนวน 18 โครงการ จำนวนหน่วยรวม 10,080 หน่วย คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 74.7% ของจำนวนหน่วยโครงการอาคารชุดเปิดขายใหม่ทั้งหมดในไตรมาสนี้เพิ่มขึ้น 58.4% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2559

          อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากการสำรวจราคาโครงการที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างการขาย หรือมีหน่วยเหลือขายตั้งแต่ 6 หน่วยขึ้นไป เพื่อจัดทำดัชนีราคาที่อยู่อาศัย 3 ประเภท ได้แก่ ดัชนีราคาห้องชุด ดัชนีราคาบ้านเดี่ยว และดัชนีราคาทาวน์เฮาส์ พบว่าราคาที่อยู่อาศัยในไตรมาสแรกปี 2560 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2559 และไตรมาส 4 ปี 2559 ทุกประเภท

          ดัชนีราคาห้องชุดในพื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑล 2 จังหวัด ได้แก่ จ.นนทบุรี และสมุทรปราการ โดยในไตรมาสแรกปี 2560 มีค่าดัชนีเท่ากับ 124.9 จุด เพิ่มขึ้น 5.8% จากไตรมาสแรกปี 2559 และเพิ่มขึ้น 0.7% จากไตรมาส 4 ปี 2559

          ขณะที่ดัชนีราคาบ้านแนวราบในพื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑล 3 จังหวัด ได้แก่ จ.นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ โดยในไตรมาสแรกปี 2560 มีค่าดัชนีเท่ากับ 116.7 จุด เพิ่มขึ้น 2.3% เมื่อเทียบกับไตรมาส แรกปี 2559 และเพิ่มขึ้น 0.4% เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2559

          เมื่อแยกพิจารณาแต่ละประเภท พบว่าดัชนีราคาบ้านเดี่ยว มีค่าดัชนีเท่ากับ 114.9 จุด เพิ่มขึ้น 1.7% เมื่อเทียบกับไตรมาสแรกปี 2559 และเพิ่มขึ้น 0.3% เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2559

          ทางด้านดัชนีราคาทาวน์เฮาส์มีค่าดัชนีเท่ากับ 118.6 จุด เพิ่มขึ้น 2.9% เมื่อเทียบกับไตรมาสแรกปี 2559 และเพิ่มขึ้น 0.5% เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2559

ที่มา: หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์