Loading

แนะธุรกิจอสังหาฯปรับตัวรับ4.0 มท.ผ่อนเกณฑ์อาคารเอื้อโฮมสเตย์

วันที่ : 29 มีนาคม 2560
แนะธุรกิจอสังหาฯปรับตัวรับ4.0 มท.ผ่อนเกณฑ์อาคารเอื้อโฮมสเตย์

         นายบรรยง พงษ์พานิช ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) กล่าวในงานสัมมนา KKP Focus Forum "เจาะลึกอสังหาฯ ไทย ท่ามกลางไทยแลนด์ 4.0" ว่า ภาวะการแข่งขันในปัจจุบันอยู่ในจุดที่เปลี่ยนแปลงไปมากที่สุด เนื่องจากความผันผวนที่เกิดขึ้น ดังนั้น สิ่งสำคัญคือองค์กรและผู้ประกอบการจะต้องรู้จักปรับตัว เตรียมรับมือกับข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในยุค 4.0 ซึ่งนอกจากองค์กรจะต้องปรับตัวเพื่อก้าวให้ทันโลกแล้ว ปัจจัยผู้นำก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะนำพาองค์กรให้อยู่รอดได้

          นายบัณฑูร นริศรางกูร ผู้อำนวยการส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย 3 สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ในขณะนี้มีโรงแรมที่ยังไม่เข้าสู่ระบบกฎหมายประมาณ 7,000 แห่ง รวมถึงยังขาดการตีความเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ของอาคารที่มีองค์ประกอบการเป็นโรงแรมตามกฎหมายว่ามีลักษณะอย่างไรบ้าง จึงอยากแนะนำผู้ประกอบการว่าในขั้นแรกจะต้องพิจารณาก่อนว่าตามกฎหมายผังเมือง ตัวอาคารที่ตั้งสามารถทำโรงแรมได้หรือไม่ ประการต่อมาคือการยื่นวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) และการพิจารณาตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ควบคุมอาคาร

          นายอนวัช บูรพาชน วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวว่า กฎหมายโรงแรมและกฎหมายควบคุมอาคารเป็นส่วนที่มีความสัมพันธ์กัน ลักษณะที่พักอาศัยให้เช่าบางประเภทจึงยังไม่เข้าเกณฑ์การเป็นโรงแรมตามกฎหมาย เนื่องจากเป็นการดัดแปลงบ้านให้เป็นโฮมสเตย์หรือโรงแรมขนาดเล็ก ดังนั้น กรมโยธาฯจึงได้ออกกฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ.2559 เพื่อผ่อนปรนให้ผู้ประกอบการดำเนินการให้ถูกต้อง เพื่อให้ปรับบ้านให้เป็นโฮมสเตย์ได้ถูกกฎหมาย โดยอาคารที่ดัดแปลงเป็นโรงแรมได้ง่ายที่สุดคืออพาร์ตเมนต์

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน