หนุนมอเตอร์เวย์แม่สอดผุดศูนย์วัฒนธรรมแลนด์มาร์กท่องเที่ยว
Loading

หนุนมอเตอร์เวย์แม่สอดผุดศูนย์วัฒนธรรมแลนด์มาร์กท่องเที่ยว

วันที่ : 16 มีนาคม 2560
หนุนมอเตอร์เวย์แม่สอดผุดศูนย์วัฒนธรรมแลนด์มาร์กท่องเที่ยว

ชาวแม่สอดไฟเขียวสร้างมอเตอร์เวย์รับเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก พร้อมเสนอสร้างศูนย์วัฒนธรรมมูลค่า 200 ล้านบาทข้างเทศบาล เป็นแลนด์มาร์ก รับการท่องเที่ยวขยายตัว

นายเทอดเกียรติ ชินสร นันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด จังหวัดตาก เปิดเผยว่า เทศบาลได้จัดเวทีทาประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการขุดเจาะอุโมงค์เส้นทางสายตาก- แม่สอด ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการสนับสนุนโครงการขุดเจาะอุโมงค์เส้นทางสายตาก-แม่สอด โดยขอให้มีการเร่งรัดดาเนินการโครงการดังกล่าวให้เร็วขึ้น เพื่อให้ทันต่อการรองรับพื้นที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ และเพื่อประโยชน์ในการเพิ่มมูลค่าการส่งออกสินค้าทาให้มีรายได้เข้าประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยที่ประชุมรับฟังความคิดเห็นและทาประชาคมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบและสนับสนุนให้เร่งดาเนินการโครงการก่อสร้างเส้นทางมอเตอร์เวย์ สายดังกล่าว

"กระทรวงคมนาคม โดยกรมทางหลวง สานักแผนงาน ได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา 3 บริษัท ทาการศึกษาความเหมาะสม ด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายตาก- แม่สอด กาหนดจุดสารวจการก่อสร้างอุโมงค์ 2 จุด ระหว่างดอยรวกและดอยพะวอก่อน โดยใช้ระยะเวลากว่า 7-10 ปี"

นายกเทศมนตรีนครแม่สอด กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ ที่ประชุมประชาคมชาวบ้านในเขตเทศบาลนครแม่สอด ยังมีมติเอกฉันท์ให้เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก ได้ดาเนินโครงการก่อสร้างศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลนครแม่สอด เนื่องจากนครแม่สอดซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนแต่ยังไม่มีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแลนด์มาร์ก สาหรับรองรับนักท่องเที่ยวที่จะหลั่งไหลเข้ามาในอนาคตอีกมากมาย ดังนั้น จึงเสนอโครงการก่อสร้างศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลนครแม่สอดเนื้อที่กว่า 12 ไร่ บริเวณข้างสานักงานเทศบาลนครแม่สอด ซึ่งภายในจะประกอบไปด้วย ตัวอาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ศูนย์ประชุมขนาดใหญ่ โรงเรียนผู้สูงอายุ สวนสาธารณะ สวนสุขภาพ ลานคนเมือง ลานอเนกประสงค์ ตลาดไนท์บาซาร์ และมีอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และพระเจ้า บุเรงนองตั้งอยู่ด้านหน้า เป็นต้น โดยใช้งบประมาณ 200 ล้านบาท โดยจะขอรับการสนับสนุนไปยัง กรมโยธาธิการและผังเมืองต่อไป

ก่อนหน้านี้ กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาทาการศึกษาผังเมืองรวมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก (แม่สอด-พบพระ-แม่ระมาด) ครอบคลุมพื้นที่ 3 อาเภอ 14 ตาบล ตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีเทศบาลนครแม่สอดเป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก มีมูลค่าการลงทุนกว่า 1.5 หมื่นล้านบาท ประกอบด้วยธุรกิจด้านบริการ เช่น โรงแรม รีสอร์ต ร้านอาหาร ธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ เช่น อาคารพาณิชย์ คอนโดมิเนียม หมู่บ้านจัดสรร ธุรกิจห้างสรรพสินค้า ห้างค้าปลีกค้าส่งขนาดใหญ่ เช่น โรบินสัน แม็คโคร โลตัส และธุรกิจอื่นๆ ที่ต่อเนื่องกัน เช่น ร้านค้าวัสดุก่อสร้าง สถาบันการเงินต่างๆ

ปัจจุบัน กรมทางหลวงได้รับงบประมาณขยายเส้นทางแม่สอด-ตากเป็น 4 ช่องจราจรตลอดทั้งเส้นทางแล้วแต่อนาคต คาดว่า อาจไม่เพียงพอต่อปริมาณรถยนต์ เนื่องจากเส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางสาคัญในด้านของการขนส่งโลจิสติกส์ East-West Economic Corridor: EWEC (เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก) ทาให้มีรถบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ รถบรรทุกน้ามัน ที่ส่งออกไปยังประเทศเมียนมา และผ่านไปยังประเทศบังกลาเทศและอินเดีย วิ่งเป็นจานวนมาก อีกทั้งถนนเป็นทางลาดชันและเป็นทางโค้ง  มักจะเกิดอุบัติเหตุทาให้สูญเสียชีวิตและทรัพย์สินอยู่ทุกวัน ดังนั้นในที่ประชุม คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดตาก (กรอ.จ.ตาก) จึงเห็นพ้องต้องกันขอรับการสนับสนุนให้มีมอเตอร์เวย์และมีการขุดเจาะอุโมงค์เส้นทางสายตาก-แม่สอด

ที่มา : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

 

 

 

ข่าวเขตเศรษฐกิจพิเศษ อื่นๆ