ศึกษาผุดรถไฟทางคู่-แนวเขาบรรทัดเชื่อมเขตศก.พิเศษ-เกาะกง
Loading

ศึกษาผุดรถไฟทางคู่-แนวเขาบรรทัดเชื่อมเขตศก.พิเศษ-เกาะกง

วันที่ : 17 มกราคม 2560
ศึกษาผุดรถไฟทางคู่-แนวเขาบรรทัดเชื่อมเขตศก.พิเศษ-เกาะกง

นายประธาน สุรกิจบวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เปิดเผยว่า ประชุมร่วมกระทรวงคมนาคม และสำนักงาน ก.พ.ร.ในการเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี 2560 (เพิ่มเติม) ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ที่สำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร(สนข.)จัดขึ้นนั้น พิจารณาแผนพัฒนาโลจิสติกส์ของประเทศ ของกระทรวงคมนาคม เรื่องการพัฒนาระบบขนส่งทางราง ที่เกี่ยวข้องต่อแผนพัฒนาโลจิสติกส์ใน 5 ปีแรก แผนที่จะใช้งบประมาณเหลือจ่ายของปีงบประมาณ 2560 ของการรถไฟแห่งประเทศไทย นำมาให้จังหวัดที่มีแผนในการพัฒนาระบบขนส่งของแต่ละจังหวัด

ทางจ.ตราดเสนอโครงการศึกษาความเหมาะสม เส้นทางรถไฟทางคู่จากจังหวัดระยอง เชื่อมต่อมายังจังหวัดจันทบุรี และเชื่อมต่อมายังจังหวัดตราด จนถึงตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ที่เป็นที่ตั้งของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เป็นจุดเชื่อมต่อไปยังกัมพูชา ด้านจังหวัดเกาะกง เพื่อรองรับความเติบโตในพื้นที่เขตเศรษฐกิจ ผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในด้านนี้ด้วย และที่ประชุมเห็นด้วยและยังได้บรรจุไว้ในแผนการพัฒนา 5 ปี แล้ว

"คมนาคมยังมีแนวทางในการพัฒนาระบบโครงข่ายถนน ที่อยู่ในแผนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงมาจากจังหวัดสระแก้ว อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี อำเภอบ่อไร่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด เส้นทางเลียบแนวเขาบรรทัด เป็นเส้นทางเพื่อความมั่นคงของประเทศในอนาคต คาดว่าจะดำเนินการในแนวเดียวกับเส้นทางรถไฟด้วย หากดำเนินการได้ใน 5 ปี จะรองรับการขนส่งสินค้าไปยังกัมพูชาอย่างสะดวก เชื่อมโยงกับถนน 4 เลนจากจ.ตราด ไปสู่ชายแดนบ้านหาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราดที่มีจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็กเชื่อมไปยังจ.เกาะกง ประเทศกัมพูชาด้วย ยังมีเส้นทางเชื่อมโยงทางทะเล จากท่าเทียบเรือคลองใหญ่ไปยังท่าเรือจุกเสม็ด ที่สัตหีบ รวมทั้งเส้นทางเชื่อมโยงทางเรือจากคลองใหญ่ไปยังสีหนุวิลล์ของกัมพูชา และเกาะฟูก๊วก ของเวียดนาม ซึ่งจะเชื่อมโยงการท่องเที่ยวทางทะเลของจังหวัดตราดได้เป็นอย่างดี"

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด