Loading

กนอ.ติดเครื่องเขตศก.พิเศษดีเดย์พื้นที่ สระแก้ว

วันที่ : 30 มกราคม 2560
กนอ.ติดเครื่องเขตศก.พิเศษดีเดย์พื้นที่ สระแก้ว

วัชร ปุษยนาวิณ

รัฐบาลผลักดันนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 5 จังหวัด โดยหวังว่าจะช่วยให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคและรองรับการขยายตัวทางการค้าการลงทุน จากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(เออีซี)

รัฐบาลได้ออกมาตรการสนับสนุนหลายด้าน ทั้งมาตรการภาษีจูงใจการลงทุนและการหาที่ดินให้เช่าระยะยาว แต่การยื่นขอเข้าลงทุนยังไม่มีคึกคัก เนื่องจากมีปัจจัยหลายด้าน ทั้งภาวะเศรษฐกิจ การค้า ชายแดน อีกทั้งความล่าช้าในเรื่องการจัดหาที่ดิน เนื่องจากที่ดินที่นำมาใช้ในเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นที่ดินของรัฐ ซึ่งอยู่ในการดูแลของกรมธนารักษ์ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาพื้นที่ เนื่องจากรัฐบาลได้มอบหมายให้จัดตั้งนิคมฯในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 3 พื้นที่ ได้แก่ จ.สระแก้ว จ.สงขลา  และจ.ตาก

นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการ กนอ. บอกว่านิคมฯพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ จ.สระแก้ว มีความคืบหน้ามากที่สุด ซึ่งได้ศึกษาความเป็นไปได้ และความเหมาะสมเชิงลึก จัดทำแผนแม่บทการพัฒนา จัดทำแนวคิดการออกแบบ ศึกษาและ จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ ด้านสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) เสร็จแล้ว และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้มีมติเห็นชอบในรายงาน อีไอเอ แล้ว

ในพื้นที่นี้ กนอ.ทำสัญญาเช่าที่ดิน ราชพัสดุ 660 ไร่ กับกรมธนารักษ์ เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2559 และได้ดำเนินการจดทะเบียนการเช่าพื้นที่กับสำนักงานที่ดิน จ.สระแก้ว ไปแล้ว จากนั้นก็ได้ดำเนินการศึกษาออกแบบรายละเอียด และจัดทำแบบก่อสร้างโครงการนิคมฯ รวมทั้งได้นำเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เพื่อพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณา

กนอ. คาดว่าจะได้รับการอนุมัติโครงการภายในเดือนก.พ. 2560 ก็พร้อมที่จะดำเนินการก่อสร้างได้ทันที โดยในระยะแรกจะดำเนินการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง และอาหารโรงงานสำเร็จรูป สำหรับ ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี จำนวน 5 หลัง และโรงงานสำเร็จรูปสำหรับผู้ประกอบการ โอท็อปอีก 20 หลัง ให้แล้วเสร็จภายในเดือน เม.ย. 2560 ซึ่งเป็นช่วงที่จะมีพิธีเปิด นิคมฯเฟสแรกอย่างเป็นทางการ และคาดว่าผู้ประกอบการจะทยอยเข้ามาสร้างโรงงานได้ตั้งแต่เดือน เม.ย. นี้

กนอ.จะดำเนินการก่อสร้างนิคมฯ ให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในเดือน ส.ค. 2561

สำหรับความคืบหน้าล่าสุด ได้มี นักลงทุน 1 ราย เข้ามาลงนามในสัญญา จองเช่าพื้นที่แล้ว 1 ราย คือ บ.สุลัดดา 168 จำกัด มีความสนใจเช่าที่ดิน 30 ไร่ เพื่อก่อสร้างโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก  นอกจากจะอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม เป้าหมาย 12 ประเภทของเขตพัฒนา เศรษฐกิจพิเศษ จ.สระแก้ว แล้ว ยังมีส่วนช่วยในการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจกลุ่มเป้าหมายอื่นๆที่จะเข้ามาอยู่ในนิคมฯ เช่น อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูป กลุ่มกิจการโลจิสติกส์ และบริการ เป็นต้น

กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย 12 ประเภท ของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จ.สระแก้ว ได้แก่ 1.เกษตรและอาหารแปรรูป 2.สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องหนัง 3.เครื่องเรือน 4.อัญมณีและเครื่องประดับ 5.เครื่องมือแพทย์ 6.ยานยนต์ เครื่องจักร และชิ้นส่วน 7.เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 8.ผลิตภัณฑ์พลาสติก 9.ยา 10.กิจการโลจิสติกส์ 11.นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม และ12.กิจการสนับสนุนการท่องเที่ยว

ปรับเงื่อนไขเช่าที่ดินสระแก้วจูงใจ

นายวีรพงศ์ กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ กนอ. เมื่อวันที่ 6 ม.ค. ที่ผ่านมา ได้มีมติเห็นชอบมาตรการ ส่งเสริมการเช่าที่ดินในโครงการนิคมฯ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จ.สระแก้ว ให้เหมาะสมกับธุรกิจต่างๆ โดยในธุรกิจ ที่ต้องการเช่าพื้นที่ขนาดใหญ่ หรือต้องการเช่าเหมาแปลง พื้นที่ตั้งแต่ 20 ไร่ ขึ้นไป ระยะเวลาการเช่า 30 ปี  หากเป็นธุรกิจที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย 12 ประเภท ของพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จ.สระแก้ว จะได้รับมาตรการส่งเสริมการเช่าแบบเร่งรัดพิเศษ คือ การยกเว้นค่าเช่า 3 ปีแรก และยกเว้นค่าบริการบำรุงรักษาปีแรก แต่จะต้องลงนามสัญญาเช่าภายในวันที่ 31 มี.ค. 2560 และเริ่มก่อสร้างโรงงานภายใน 6 เดือน และเปิดดำเนินการ ภายใน 2 ปี นับจากวันทำสัญญาเช่า

ส่วนผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ที่ต้องการเช่าพื้นที่น้อยกว่า 20 ไร่ ระยะเวลาเช่าไม่น้อยกว่า 10 ปี หากลงนามเช่าภายในวันที่ 31 มี.ค. 2560 รวมถึงก่อสร้างโรงงานภายใน 1 ปี และเปิดดำเนินการภายใน 3 ปี นับจากวันทำสัญญาเช่า จะได้รับการยกเว้นค่าเช่า และค่าบริการบำรุงรักษาในปีแรก จากนั้น ในปีที่ 2 จะได้รับส่วนลดค่าเช่า 50%และในปีที่ 3 จะได้รับส่วนลดค่าเช่า 30% นอกจากมาตรการส่งเสริมการขายนี้แล้ว นักลงทุนยังได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากร และสิทธิประโยชน์ ที่ไม่เกี่ยวไม่ใช่ภาษีอากรต่างๆ ทั้งจาก กนอ. และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม การลงทุน (บีโอไอ) เช่น การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไม่เกิน 8 ปี และได้รับ การลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 50% เพิ่มอีก 5 ปี สามารถหักค่าขนส่ง ไฟฟ้า และประปา 2 เท่า เป็นเวลา 10 ปี สามารถหักค่าติดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวก 25%ยกเว้น หรือลดหย่อนอากรขาเข้าเครื่องจักร  ยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบสำหรับการผลิตเพื่อส่งออก อนุญาตให้คนต่างด้าวที่เป็นช่างฝีมือ และผู้ชำนาญการ เข้ามาทำงาน สามารถส่งออกเงินตราต่างประเทศ และผ่อนผันแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือ เป็นต้น

สงขลา-ตากอยู่ระหว่างการเตรียมพื้นที่

ส่วนโครงการนิคมฯในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จ.สงขลา กนอ. ได้ดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้และ ความเหมาะสมเชิงลึก การจัดทำแผนแม่บท การพัฒนา และการจัดทำแนวคิดการออกแบบ ดำเนินการศึกษาและจัดทำ อีไอเอ เสร็จแล้ว โดยเสนอสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) แล้ว เมื่อวันที่ 17 ม.ค.2560 และอยู่ระหว่างการแก้ไขปรับปรุงการออกแบบรายละเอียด

"ขณะนี่อยู่ระหว่างการสำรวจและเจรจาของกรมธนารักษ์ เพื่อจัดหาที่ดินราชพัสดุ 1,121 ไร่ มาให้ กนอ. เช่า โดย กรมธนารักษ์ ได้ดำเนินการ ปรับปรุงพื้นที่ในส่วนของฝั่งตะวันตกจำนวน 660 ไร่ เรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะสามารถทำสัญญาเช่าที่ดินได้ในเดือนมี.ค.2560 และหากได้รับการอนุมัติโครงการภายในเดือน ส.ค. 2560 จะเปิดตัว โครงการทันที และจะดำเนินการก่อสร้างได้ประมาณเดือน มี.ค. 2561 จนแล้วเสร็จทั้งหมดภายในเดือน ส.ค.2562"

ด้าน นิคมฯในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จ.ตาก กนอ. ได้ดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมเชิงลึก การ จัดทำแผนแม่บทการพัฒนา และการจัดทำแนวคิดการออกแบบ รวมทั้งดำเนินการจัดทำ อีไอเอ และดำเนินการศึกษาออกแบบรายละเอียดเสร็จแล้ว

ขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจและเจรจาของกรมธนารักษ์ เพื่อจัดหาที่ดินราชพัสดุ ประมาณ 836 ไร่ มาให้ กนอ. เช่า คาดว่าจะทำสัญญาเช่าที่ดินได้ในเดือน ก.พ. 2560 และหากได้รับการอนุมัติโครงการภายในเดือนมี.ค. 2560 จะมีการเปิดตัวโครงการ ใน เดือน ส.ค.2560 และดำเนินการก่อสร้างทันที

"นายวีรพงศ์ คาดว่าจะแล้วเสร็จ บริบูรณ์ในเดือน ส.ค. 2560 มาตรการส่งเสริมการเช่าแบบเร่งรัดพิเศษ คือ ยกเว้นค่าเช่า 3 ปีแรกและยกเว้นค่าบริการบำรุงรักษาปีแรก"

ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ