Loading

กรมโยธาธิการลุยผังภาคกทม.รองรับเมืองโต

วันที่ : 25 มกราคม 2560
กรมโยธาธิการลุยผังภาคกทม.รองรับเมืองโต

กรมโยธาธิการฯ เร่งจัดทำผังภาคกรุงเทพฯ-ปริมณฑล 6 จังหวัดพื้นที่ 1,500 ตร.กม. รับการเป็นมหานครเอเชียปี 2580

นายมนตรี ศักดิ์เมือง ผู้อำนวยการสำนักผังประเทศและผังภาค กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมโยธิการฯ อยู่ระหว่างเร่งจัดทำโครงการวางผังภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 6 จังหวัด ประกอบด้วยกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม เนื้อที่รวมกัน 1,500 ตารางกิโลเมตร (ตร.กม.) เพื่อรับกับการเป็นมหานครแห่งเอเชียในปี 2580  คาดจะจัดทำเสร็จในปี 2560

ทั้งนี้ การพัฒนาผังภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนั้น จะครอบคลุมการเป็นศูนย์กลางด้านการคมนาคมขนส่ง ศูนย์กลางด้านการค้าและบริการ ศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูง ศูนย์กลางด้านการสาธารณสุขและการแพทย์ระดับโลก และศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

อย่างไรก็ตาม จะมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการทั้งปี 3 ครั้งเพื่อรับฟังปัญหา อาทิ จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน องค์กรอิสระ เป็นต้น เนื่องจากกรุงเทพฯ และปริมณฑลเป็นมหานครที่มีการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและสังคม มีพื้นที่เชื่อมต่อกันเป็นมหานครขนาดใหญ่ ที่ผ่านมาเกิดปัญหาการพัฒนาพื้นที่และการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณพื้นที่รอยต่อที่ไม่เป็นระเบียบและขัดแย้งกัน มีการพัฒนาเป็นแหล่งธุรกิจการค้า อุตสาหกรรม ที่อยู่อาศัยหนาแน่น มีการขยายตัวของเมืองรุกล้ำพื้นที่เกษตรกรรม

"กรมโยธาธิการฯ ได้เร่งโครงการวางผังภาคกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อเป็นผังแม่บททางกายภาพที่ชี้นำการพัฒนารองรับการพัฒนาพื้นที่อย่างเป็นระบบ โดยจะมีการนำเสนอคณะกรรมการนโยบายผังเมืองแห่งชาติพิจารณา เพื่อให้มีผลบังคับใช้ได้ตามกฎหมาย จากปัจจุบันเป็นแค่ไกด์ไลน์เพื่อใช้ร่วมกับผังที่ใช้แล้วในแต่ละจังหวัด" นายมนตรีกล่าว

สำหรับร่างผังภาคกรุงเทพฯ และปริมณฑลจะให้ความสำคัญกับการวางระบบเมืองตามหลักการเมืองศูนย์กลางและเมืองบริวาร โดยกำหนดพื้นที่พัฒนาเมืองและจำกัดการขยายตัวของพื้นที่เมืองด้วยพื้นที่สีเขียวล้อมรอบเมืองที่ทำหน้าที่เป็นทางระบายน้ำและกำหนดเมืองบริวารอยู่ในเขตพื้นที่เกษตรกรรม มีการวางพื้นที่ด้วยแนวคิดเมืองวงแหวนศูนย์กลาง อาทิ เป็นศูนย์กลางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณีของประเทศอยู่สองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ศูนย์กลางการเงินและเศรษฐกิจนานนาชาติ และเป็นสำนักงานใหญ่ระดับภูมิภาคธุรกิจต่างๆ ของโลกตามวงแหวนรอบใน อาทิ อโศก-รัชดาภิเษก รวมย่านสีลม สาทร พระราม 3 รวมถึงศูนย์เปลี่ยนถ่ายการขนส่ง 3 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พหลโยธิน ศูนย์มักกะสัน และศูนย์ตากสิน วงแหวนพื้นที่เกษตรกรรม

ขณะเดียวกันมีการสร้างเมืองบริวารเฉพาะด้าน เช่น เมืองนครปฐม จะเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการเกษตร โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเมืองควบคู่กับเส้นทางคมนาคมสายหลักของประเทศ

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์