Loading

ศูนย์ข้อมูลเผยดัชนีราคาบ้านขึ้นทุกเซกเมนต์-ห้องชุดมากสุด5.5%

วันที่ : 12 มกราคม 2560
ศูนย์ข้อมูลเผยดัชนีราคาบ้านขึ้นทุกเซกเมนต์-ห้องชุดมากสุด5.5%

ศูนย์ข้อมูลเผยผลสำรวจดัชนีราคาบ้านไตรมาส 4/2559 พบราคาห้องชุดปรับขึ้น 5.5% ราคา 80,000-120,000 บาท/ตร.ม.ปรับขึ้นสูงสุด 6% ขณะที่สุขุมวิทตอนต้นปรับขึ้นมากสุด รองลงมาเขตวัฒนา ส่วนบ้านเดี่ยว ดัชนีราคาปรับขึ้น 1.8% ทาวน์เฮาส์ 2.5%

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดทำดัชนีราคาห้องชุดรายไตรมาส สำรวจพื้นที่กรุงเทพฯและเขตปริมณฑล 2 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี และสมุทรปราการ และดัชนีราคาบ้านแนวราบ(บ้านเดี่ยวและทาวน์เฮาส์)รายไตรมาส สำรวจครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพฯ และเขตปริมณฑล 3 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ จากผลสำรวจพบว่า ดัชนีราคาห้องชุดรวมทุกระดับราคา ในกรุงเทพฯ และ เขตปริมณฑล 2 จังหวัด นนทบุรีและสมุทรปราการ ประจำงวดไตรมาส 4 ปี 2559 มีค่าดัชนีเท่ากับ 124.1 จุด หรือมีอัตราการปรับราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.5 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีค่าดัชนีเท่ากับ 117.6 จุด

เมื่อแยกพิจารณาแต่ละช่วงระดับราคา พบว่า ห้องชุดที่มีระดับราคาไม่เกิน 50,000บาท/ตารางเมตร มีค่าดัชนีเท่ากับ 118.1 จุด หรือมีอัตราการปรับราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียว กันของปีก่อน ซึ่งมีค่าดัชนีเท่ากับ 114.6 จุด ขณะที่ห้องชุดที่มีระดับราคา 50,001-80,000 บาท/ตารางเมตร มีค่าดัชนีเท่า กับ 125.7 จุด หรือมีอัตราการปรับราคาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.2 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีค่าดัชนีเท่ากับ 120.7 จุด

ห้องชุดที่มีระดับราคา 80,001-120,000 บาท/ตารางเมตร มีค่าดัชนีเท่ากับ 129.5 จุด หรือมีอัตราการปรับราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.0 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีค่าดัชนีเท่ากับ 122.2 จุด ส่วนห้องชุดที่มีระดับราคามากกว่า 120,000บาท/ตารางเมตร มีค่าดัชนีเท่ากับ 120.3 จุด หรือมีอัตราการปรับราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.7 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีค่าดัชนีเท่ากับ 113.8 จุด

พื้นที่ซึ่งราคาห้องชุดปรับเพิ่มขึ้นมาก 5 ลำดับแรก ได้แก่ พื้นที่สุขุมวิทตอนต้น (เขตวัฒนา เฉพาะแขวงคลองเตยเหนือ คลองตันเหนือ และเขตคลองเตย เฉพาะแขวงคลองเตย แขวงคลองตัน) พื้นที่เขตพญาไท-เขตราชเทวี  พื้นที่จังหวัดนนทบุรี พื้นที่สุขุมวิทตอนกลาง (เขตวัฒนา เฉพาะแขวงพระโขนงเหนือ และเขตคลองเตย เฉพาะแขวงพระโขนง) และพื้นที่เขตห้วยขวาง-เขตจตุจักร-เขตดินแดง

สำหรับดัชนีราคาบ้านแนวราบ พบว่า ในพื้นที่กรุงเทพฯ และเขตปริมณฑล 3 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ประจำงวดไตรมาส 4 ปี 2559มีค่าดัชนีเท่ากับ 116.2 จุด หรือมีอัตราการปรับราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้าซึ่งมีค่าดัชนีเท่ากับ 113.8 จุด โดยสามารถจำแนกรายละเอียดดัชนีราคาที่อยู่อาศัยแนวราบตามพื้นที่ได้ดังนี้

พื้นที่เขตกรุงเทพฯ มีค่าดัชนีเท่ากับ 116.3 จุด หรือมีอัตราการปรับราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.9 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียว กันของปีก่อนหน้า ซึ่งมีค่าดัชนีเท่ากับ 114.1จุด ส่วนพื้นที่เขตปริมณฑล 3 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ มีค่าดัชนีเท่ากับ 116.2 จุด หรือมีอัตราการปรับราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้าซึ่งมีค่าดัชนีเท่ากับ 113.6 จุด

ทั้งนี้ หากพิจารณา ดัชนีราคาที่อยู่อาศัยแนวราบในแต่ละประเภท คือ บ้านเดี่ยวและทาวน์เฮาส์ จะพบการเปลี่ยน แปลงของดัชนีราคา ได้แก่ 1. ดัชนีราคาบ้านเดี่ยว ในพื้นที่กรุงเทพฯ และเขตปริมณฑล 3 จังหวัด นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ประจำงวดไตรมาส 4 ปี 2559 มีค่าดัชนีเท่ากับ 114.5 จุดหรือมีอัตราปรับราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.8 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้าซึ่งมีค่าดัชนีเท่ากับ 112.5 จุด

ส่วนดัชนีราคาทาวน์เฮาส์ ในพื้นที่กรุงเทพฯ และเขตปริมณฑล 3 จังหวัด นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ประจำงวดไตรมาส 4 ปี 2559  มีค่าดัชนีเท่ากับ 118.0 จุดหรือมีอัตราปรับราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้าซึ่งมีค่าดัชนีเท่ากับ 115.1 จุด

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการปรับลดเหลือ 51.9

นอกจากนี้ ศูนย์ข้อมูลอสังหา- ริมทรัพย์ ยังได้ทำการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ประจำไตรมาส 4 ปี 2559 พบว่า ค่าดัชนีความเชื่อมั่นในภาวะปัจจุบัน มีค่าเท่ากับ 51.9 จุด ซึ่งยังคงมีค่าที่สูงกว่าค่ากลาง (ระดับ 50 จุด) แต่ปรับลดลงเล็กน้อยจากไตรมาสที่แล้ว (ไตรมาส 3/2559) ที่ดัชนีมีค่าเท่ากับ 53.8 จุด

ที่มา : ผู้จัดการรายวัน 360 องศา