Loading

ยกมาตรฐานผจก.บ้าน-คอนโด

วันที่ : 11 มกราคม 2560
ยกมาตรฐานผจก.บ้าน-คอนโด

เดินหน้ายกระดับนิติบุคคลบ้านจัดสรร-คอนโด หลังจัดทำมาตรฐานวิชาชีพเสร็จ เตรียมเปิดสอบขึ้นทะเบียน ผู้บริหารทรัพย์สิน

นายนคร มุธุศรี นายกก่อตั้งสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การจัดทำมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารทรัพย์สินที่ได้ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ขณะนี้ได้ดำเนินการในส่วนของการจัดทำมาตรฐานวิชาชีพเรียบร้อยแล้ว โดยอยู่ในขั้นตอนของการอบรมกรรมการสอบ เพื่อจัดการทดสอบสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพต่อไป โดยรุ่นแรกจะมีการอบรมในวันที่ 18 ม.ค.นี้

"เมื่อกรรมการสอบพร้อมขั้นต่อไปก็จะประกาศให้ผู้ที่ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพย์สินสอบ เพื่อทดสอบสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพซึ่งมีทั้งหมด 7 ระดับ โดยจะเริ่มทดสอบตั้งแต่ระดับที่ 2 จนถึงระดับ 7 เมื่อสอบเสร็จจะมีคณะกรรมการรับรองและออกเป็นหนังสือรับรองมาตรฐานวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพต่อไป" นายนคร กล่าว

สำหรับระดับตามมาตรฐานวิชาชีพ 7 ระดับ ประกอบ ระดับ 1 คือ ผู้มีทักษะเบื้องต้น ระดับ 2 ผู้ที่ทักษะฝีมือ เช่น ช่าง ระดับ 3 ผู้ที่มีทักษะเฉพาะทาง เช่น นักบริหารพื้นที่เช่าเชิงพาณิชย์ในโครงการที่อยู่อาศัย ระดับ 4 ผู้ชำนาญการในอาชีพ เช่น ผู้จัดการอาคาร ระดับ 5 ผู้เชี่ยวชาญในอาชีพ ได้แก่ ผู้จัดการนิติบุคคลและผู้ชำนาญการกฎหมายระดับสามัญ ระดับ 6 ผู้เชี่ยวชาญพิเศษในอาชีพ ได้แก่ ผู้จัดการนิติบุคคล ชำนาญการ และระดับ 7 ผู้ทรงคุณวุฒิในอาชีพ ได้แก่ ผู้จัดการนิติบุคคล ระดับเชี่ยวชาญ

นายนคร กล่าวต่ออีกว่า หลังจากมีการสอบและได้ประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพบริหารทรัพย์สินแล้ว ในระยะ 2-3 ปีหลังจากนั้นจะเสนอให้มีการแก้ พ.ร.บ.การจัดสรรที่ดินและกฎหมายอาคารชุด เพื่อกำหนดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการบ้านจัดสรรหรือคอนโดมิเนียม จะต้องมีหนังสือรับรองมาตรฐานวิชาชีพหรือประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพในแต่ละระดับ

ทั้งนี้ ในปัจจุบันอาชีพบริหารทรัพย์สินในไทยไม่ได้มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะมาประกอบอาชีพ และไม่จำกัดว่าจะเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลจึงเกิดปัญหาต่างๆ มากมาย

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์