Loading

ศูนย์ข้อมูลสำรวจพบ บ้านจัดสรรลดลง คอนโดมิเนียมเพิ่มขึ้น

วันที่ : 10 ธันวาคม 2561
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์เผยผลการสำรวจอุปทานและอุปสงค์ของโครงการที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างการขายในช่วงครึ่งแรกปี 2561 ในพื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑลมีโครงการที่อยู่อาศัยอยู่ระหว่างการขายจำนวน 1,494 โครงการ โครงการบ้านจัดสรร 1,1041 โครงการ ลดลง 4.6% และโครงการอาคารชุด 453 โครงการเพิ่มขึ้น 4.5%
          ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์เผยผลการสำรวจอุปทานและอุปสงค์ของโครงการที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างการขายในช่วงครึ่งแรกปี 2561 ในพื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑลมีโครงการที่อยู่อาศัยอยู่ระหว่างการขายจำนวน 1,494 โครงการ โครงการบ้านจัดสรร 1,1041 โครงการ ลดลง 4.6% และโครงการอาคารชุด 453 โครงการเพิ่มขึ้น 4.5%

          ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานกลยุทธ์ 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เปิดเผยว่า จากการสำรวจในช่วงครึ่งแรกปี 2561 มีโครงการที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างการขายทั้งหมด 1,494 โครงการซึ่งในจำนวนนี้มีหน่วยเหลือขายจำนวน 131,819 หน่วย หรือ 29.1% ของหน่วยในผังโครงการทั้งหมด โดยโครงการบ้านจัดสรรมีหน่วยเหลือขายจำนวน 74,976 หน่วยหรือ 37.7% ของหน่วยในผังโครงการบ้านจัดสรรทั้งหมด และโครงการอาคารชุด มีหน่วยเหลือขายจำนวน 56,843 หน่วย หรือ 22.4% ของหน่วยในผังโครงการอาคารชุดทั้งหม ด ภาพรวมอุปทานโครงการที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ช่วงครึ่งแรกปี 2561 ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2560 ทั้งโครงการบ้านจัดสรรและอาคารชุดเนื่องจากอัตราการดูดซับของที่อยู่อาศัยเกือบทุกประเภทเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2560 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

          โครงการบ้านจัดสรร ที่อยู่ในระหว่างการขายในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล จำนวน 1,041 โครงการ มีหน่วยในผังของทุกโครงการรวมกัน 198,715 หน่วย มีหน่วยเหลือขายหรือเป็นอุปทานในตลาด 74,976 หน่วย คิดเป็นมูลค่าหน่วยเหลือขาย 330,752 ล้านบาท (เทียบกับในช่วงครึ่งแรกปี 2560) มีจำนวน 1,126 โครงการ มีหน่วยและมีหน่วยเหลือขาย 78,219 หน่วย คิดเป็นมูลค่าหน่วยเหลือขาย 328,475 ล้านบาท) หน่วยในผังโครงการทั้งหมด 198,715 หน่วยส่วนใหญ่ 51.6% เป็นทาวน์เฮาส์ รองลงมา 32.6% เป็นบ้านเดี่ยว 11.4% เป็นบ้านแฝดที่เหลือเป็นอาคารพาณิชย์และที่ดินเปล่า

          ส่วนโครงการอาคารชุด ที่อยู่ในระหว่างการขายในกรุงเทพฯ-ปริมณฑลมีจำนวน 453 โครงการ มีหน่วยในผังของทุกโครงการรวมกัน 253,899 หน่วย มีหน่วยห้องชุดเหลือขายหรือเป็นอุปทานในตลาด 56,843 หน่วย คิดเป็นมูลค่าหน่วยเหลือขาย 191,683 ล้านบาท (เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2560 ซึ่งมีโครงการอาคารชุด 437 โครงการ มีหน่วยในผังโครงการ 242,852 หน่วย มีหน่วยเหลือขาย 63,658 หน่วย คิดเป็นมูลค่าหน่วยเหลือขาย 197,598 ล้านบาท) หน่วยในผังโครงการทั้งหมด 253,899 หน่วย ส่วนใหญ่ 68.0% เป็นห้องชุดแบบหนึ่งห้องนอน รอลงมา 19.4% เป็นห้องแบบสตูดิโอ และ 11.8% เป็นแบบสองห้องนอน ที่เหลือเป็นแบบสามห้องนอนขึ้นไป
 
ข่าว reic จากสื่อสิ่งพิมพ์ อื่นๆ