Loading

แม่สอด ให้หน่วยงานรัฐ ที่ 3 พันไร่ เขตพัฒนาพิเศษ

วันที่ : 23 ธันวาคม 2561
ตามที่คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) มีมติเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 เห็นชอบกำหนดขอบเขตให้พื้นที่ 14 ตำบลแนวชายแดนใน 3 อำเภอของจังหวัดตาก คือ แม่สอด พบพระ และแม่ระมาด
          นายอำเภอแม่สอดประชุมร่วมหน่วยงานในพื้นที่ เห็นชอบให้ทำข้อเสนอขอใช้ประโยชน์ที่ดิน 3,000 ไร่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน

          ตามที่คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) มีมติเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 เห็นชอบกำหนดขอบเขตให้พื้นที่ 14 ตำบลแนวชายแดนใน 3 อำเภอของจังหวัดตาก คือ แม่สอด พบพระ และแม่ระมาด เป็นพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก นั้น

          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็วๆ นี้นายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ นายอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ได้ประชุมผู้บริหารหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาการให้บริการประชาชนรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

          ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อสรุปเบื้องต้นว่า จะใช้พื้นที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ บริเวณใกล้มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร-แม่สอด ถนนสายเอเซีย สายตากแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก จำนวน 3,000 ไร่โดยประมาณ มาจัดสรรพื้นที่ให้กับส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ เช่น เทศบาลนครแม่สอด ฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอด โรงพยาบาลอำเภอแม่สอด เรือนจำอำเภอแม่สอด อบต.แม่ปะ ฯลฯ ทำโครงการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการบริการสาธารณะและประชาชน โดยจะได้รวบรวมคำเสนอขอใช้ที่ดินของหน่วยงานต่างๆ ต่อนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เพื่อเสนอหน่วยงานระดับสูงและรัฐบาลพิจารณาต่อไป

          ทั้งนี้ คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ได้เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการสนับสนุนการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 4 เรื่อง ได้แก่ 1) สิทธิประโยชน์ สำหรับการลงทุน 2) การให้บริการจุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จ 3) มาตรการสนับสนุนการใช้แรงงานต่างด้าว และ 4)การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และด่านศุลกากรในพื้นที่ เพื่อให้สามารถรองรับกิจกรรมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และเชื่อมโยงในภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ