Loading

5ทำเล ราคาคอนโดพุ่ง รับก่อสร้างรถไฟฟ้าเส้นใหม่

วันที่ : 10 มกราคม 2562
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) จัดทำดัชนีราคาห้องชุดใหม่รายไตรมาส โดยสำรวจราคาขายของโครงการอาคารชุดสร้างใหม่ที่ยังอยู่ระหว่างการขาย (มีหน่วยเหลือขายตั้งแต่ 6 หน่วย ขึ้นไป) ในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล 2 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี และสมุทรปราการ ไม่นับรวมห้องชุด มือสอง โดยใช้ราคาปี 2555 เป็นปีฐาน
 
          ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) จัดทำดัชนีราคาห้องชุดใหม่รายไตรมาส โดยสำรวจราคาขายของโครงการอาคารชุดสร้างใหม่ที่ยังอยู่ระหว่างการขาย (มีหน่วยเหลือขายตั้งแต่ 6 หน่วย ขึ้นไป) ในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล 2 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี และสมุทรปราการ ไม่นับรวมห้องชุด มือสอง โดยใช้ราคาปี 2555 เป็นปีฐาน

          พบว่าในไตรมาส 4 ปี 2561 ภาพรวมดัชนีราคาห้องชุดใหม่(คอนโดมิเนียม)ที่อยู่ ระหว่างการขาย มีค่าเท่ากับ 147.4 จุด ค่าดัชนี ปรับเพิ่มขึ้น 11.8%เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และปรับเพิ่มขึ้น 3.1% เมื่อ เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ผลมาจากโครงการ ก่อสร้างรถไฟฟ้าเส้นทางใหม่ในกรุงเทพฯปริมณฑล มีความคืบหน้าการก่อสร้างไปมาก ส่งผลต่อโครงการอาคารชุดเปิดตัวใหม่ในไตรมาส 4 ปี 2561 มีราคาสูงกว่าไตรมาสเดียวกัน ของปีก่อนในหลายทำเล

          เมื่อจำแนกเป็นรายพื้นที่พบว่า ดัชนีราคา ห้องชุดใหม่ที่อยู่ระหว่างการขาย ในพื้นที่กรุงเทพฯ มีค่าเท่ากับ 148.5 จุด ปรับตัวเพิ่มขึ้น 12.5% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และปรับเพิ่มขึ้น 3.3% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ส่วนค่าดัชนีราคาห้องชุดใหม่ใน จ.นนทบุรีและสมุทรปราการมีค่าดัชนีเท่ากับ 141.4 จุด ปรับตัวเพิ่มขึ้น 8.4% เมื่อเทียบกับ ช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และปรับเพิ่มขึ้น 2.0% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า

          จากการสำรวจในครั้งนี้ยังพบว่า พื้นที่ซึ่งราคาห้องชุดใหม่ปรับเพิ่มขึ้นมากที่สุด 5 ลำดับแรกในไตรมาส 4 ปี 2561  เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ได้แก่
          1.เขตบางซื่อ-ดุสิต ราคาปรับเพิ่มขึ้น  36.4% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของ ปีก่อน และราคาปรับเพิ่มขึ้น 14.6% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า
          2. สุขุมวิทตอนปลาย ราคาปรับเพิ่มขึ้น  31.4% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของ ปีก่อน และราคาปรับเพิ่มขึ้น 10.6% เมื่อเทียบกับ ไตรมาสก่อนหน้า
          3.เขตห้วยขวาง-จตุจักร-ดินแดง ราคา ปรับเพิ่มขึ้น 30.3% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และราคาปรับเพิ่มขึ้น 1.9% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า
          4. เขตสุขุมวิทตอนกลาง ราคาปรับเพิ่มขึ้น 21.6% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน แต่ราคาปรับลดลง 12.8% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า
          5. แนวรถไฟฟ้า Airport Link ราคา ปรับเพิ่มขึ้น 12.8% เมื่อเทียบกับช่วง เวลาเดียวกันของปีก่อน แต่ราคาปรับลดลง 14.7% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ส่วนการจัดทำดัชนีราคาบ้านจัดสรรใหม่ ที่อยู่ระหว่างการขาย ประกอบด้วย บ้านเดี่ยว และทาวน์เฮ้าส์ โดยสำรวจราคาขายของโครงการบ้านจัดสรรสร้างใหม่ที่ยังอยู่ ระหว่างการขาย (มีหน่วยเหลือขายตั้งแต่ 6 หน่วยขึ้นไป) ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล 3 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ พบว่า ในไตรมาส 4 ปี 2561 ดัชนีราคาบ้านจัดสรรใหม่ ที่อยู่ระหว่างการขาย มีค่าดัชนีเท่ากับ 124.2 จุด ปรับเพิ่มขึ้น 4.0% เมื่อเทียบกับ ช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และปรับ เพิ่มขึ้น 1.0% เมื่อเทียบกับไตรมาส ก่อนหน้า

          หากพิจารณาดัชนีราคาบ้านจัดสรรใหม่ที่อยู่ระหว่างการขายในแต่ละประเภท ได้แก่ บ้านเดี่ยว และทาวน์เฮ้าส์ จะพบการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคา ดังนี้
          1.ดัชนีราคาบ้านเดี่ยวในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล 3 จังหวัดมีค่าดัชนีเท่ากับ 122.2 จุด ปรับเพิ่มขึ้น 4.4% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และปรับเพิ่มขึ้น 0.9% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และเมื่อจำแนกตามพื้นที่แล้ว พบว่า

          โดยกรุงเทพฯ มีค่าดัชนีเท่ากับ 121.4 จุด ปรับเพิ่มขึ้น 4.1% เมื่อเทียบกับ ช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และ ปรับเพิ่มขึ้น 0.5% เมื่อเทียบกับ ไตรมาสก่อนหน้าส่วนปริมณฑล 3 จังหวัด มีค่าดัชนีเท่ากับ 122.5 จุด ปรับเพิ่มขึ้น 4.4% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และปรับเพิ่มขึ้น 0.3 % เมื่อ เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า

          2.ดัชนีราคาทาวน์เฮ้าส์ ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล 3 จังหวัด มีค่า ดัชนีเท่ากับ 126.3 จุด ปรับเพิ่มขึ้น 3.7% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และปรับเพิ่มขึ้น 1.0 %เมื่อเทียบกับ ไตรมาสก่อนหน้า

 
 
ข่าว reic จากสื่อสิ่งพิมพ์ อื่นๆ