Loading

ศูนย์อสังหาฯเปิด 5ทำเลทอง ราคา คอนโด พุ่งสูงสุด

วันที่ : 10 มกราคม 2562
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) จัดทำดัชนีราคาห้องชุดใหม่ และดัชนี ราคาบ้านจัดสรรใหม่ที่อยู่ระหว่างการขาย (มีหน่วยเหลือขายตั้งแต่ 6 หน่วยขึ้นไป) ในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล โดย ใช้ราคาปี 2555 เป็นปีฐาน ราคาขายที่นำมา จัดทำเป็นดัชนีนี้ เป็นราคาขายที่แท้จริง ซึ่งได้หักลบมูลค่ารายการส่งเสริมการขาย ออกจากราคาที่ประกาศขายแล้ว
 
          ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) จัดทำดัชนีราคาห้องชุดใหม่ และดัชนี ราคาบ้านจัดสรรใหม่ที่อยู่ระหว่างการขาย (มีหน่วยเหลือขายตั้งแต่ 6 หน่วยขึ้นไป) ในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล โดย ใช้ราคาปี 2555 เป็นปีฐาน  ราคาขายที่นำมา จัดทำเป็นดัชนีนี้ เป็นราคาขายที่แท้จริง ซึ่งได้หักลบมูลค่ารายการส่งเสริมการขาย ออกจากราคาที่ประกาศขายแล้ว

          สำหรับในไตรมาส 4 ปี 2561 ภาพรวมดัชนีราคาห้องชุดใหม่ที่อยู่ระหว่างการขายในพื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑล 2 จังหวัด (นนทบุรี-สมุทรปราการ) มีค่าเท่ากับ 147.4 จุด ค่าดัชนีปรับเพิ่มขึ้น 11.8% เมื่อเทียบกับ ช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และปรับเพิ่มขึ้น 3.1% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งเป็นผลมาจากโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าเส้นทางใหม่ในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล มีความคืบหน้าการก่อสร้างไปมาก ส่งผลต่อโครงการอาคารชุดเปิดตัวใหม่ในไตรมาส 4 ปี 2561 มีราคาสูงกว่าไตรมาสเดียวกันของปีก่อนในหลายทำเล

          เมื่อจำแนกเป็นรายพื้นที่พบว่า ดัชนีราคาห้องชุดใหม่ที่อยู่ระหว่างการขาย ในพื้นที่กรุงเทพ มีค่าเท่ากับ 148.5 จุด ปรับตัวเพิ่มขึ้น 12.5% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และปรับเพิ่มขึ้น 3.3% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ส่วนค่าดัชนีราคาห้องชุดใหม่ในจังหวัดนนทบุรีและ สมุทรปราการ มีค่าดัชนีเท่ากับ 141.4 จุด ปรับตัวเพิ่มขึ้น 8.4%  เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และปรับเพิ่มขึ้น 2.0% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า

          จากการสำรวจในครั้งนี้ยังพบว่า พื้นที่ซึ่งราคาห้องชุดใหม่ปรับเพิ่มขึ้นมากที่สุด 5 ลำดับแรกใน ไตรมาส 4 ปี 2561 เมื่อ เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ได้แก่ 1.เขตบางซื่อ-ดุสิต ราคาปรับเพิ่มขึ้น 36.4% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และราคาปรับเพิ่มขึ้น 14.6% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า 2.สุขุมวิทตอนปลาย ราคาปรับเพิ่มขึ้น 31.4% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และราคาปรับเพิ่มขึ้น10.6% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า 3.เขตห้วยขวาง-จตุจักร-ดินแดง ราคาปรับเพิ่มขึ้น 30.3% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และราคาปรับเพิ่มขึ้น 1.9%เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า 4.เขตสุขุมวิทตอนกลาง ราคาปรับเพิ่มขึ้น 21.6%  เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน ของปีก่อน แต่ราคาปรับลดลง 12.8% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และ 5.แนวรถไฟฟ้า Airport Link ราคาปรับเพิ่มขึ้น 12.8% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน แต่ราคาปรับลดลง 14.7% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า

          สำหรับรูปแบบรายการส่งเสริมการขาย ในไตรมาสนี้ ส่วนใหญ่ 57.1% มีข้อเสนอ เป็นของแถม เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ รองลงมา 23.2%  เป็นส่วนลดเงินสด และ 19.7% เป็นการออกค่าธรรมเนียม ในการโอนให้กับลูกค้า
          สำหรับดัชนีราคาบ้านจัดสรรใหม่ ที่อยู่ระหว่างการขาย ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล 3 จังหวัด  (นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ) มีค่าดัชนีเท่ากับ 124.2 จุด ปรับเพิ่มขึ้น 4.0%  เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และปรับเพิ่มขึ้น 1.0% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และเมื่อจำแนกตามพื้นที่แล้ว พบว่า กรุงเทพฯ มีค่าดัชนีเท่ากับ 123.2 จุด ปรับเพิ่มขึ้น 3.4%เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และปรับเพิ่มขึ้น 0.6% เมื่อเทียบกับไตรมาส ก่อนหน้า  ปริมณฑล 3 จังหวัด  มีค่าดัชนีเท่ากับ 124.9 จุด  ปรับเพิ่มขึ้น 4.4% เมื่อเทียบกับ ช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และปรับเพิ่มขึ้น 0.7%  เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า

          หากพิจารณาดัชนีราคาบ้านจัดสรรใหม่ ที่อยู่ระหว่างการขายในแต่ละประเภท ได้แก่ บ้านเดี่ยว และทาวน์เฮ้าส์ จะพบ การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคา ดังนี้ 1.ดัชนีราคาบ้านเดี่ยวในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล 3 จังหวัด มีค่าดัชนีเท่ากับ 122.2 จุด  ปรับเพิ่มขึ้น 4.4% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และปรับเพิ่มขึ้น 0.9% เมื่อเทียบกับ ไตรมาสก่อนหน้า และเมื่อจำแนกตามพื้นที่แล้ว พบว่า กรุงเทพฯมีค่าดัชนีเท่ากับ 121.4 จุด ปรับเพิ่มขึ้น 4.1% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และปรับเพิ่มขึ้น 0.5% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า  ส่วนปริมณฑล 3 จังหวัด มีค่าดัชนีเท่ากับ 122.5 จุด  ปรับเพิ่มขึ้น 4.4% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของ ปีก่อน และปรับเพิ่มขึ้น 0.3% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า

          2.ดัชนีราคาทาวน์เฮ้าส์ ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล 3 จังหวัด มีค่าดัชนีเท่ากับ 126.3 จุด ปรับเพิ่มขึ้น 3.7% เมื่อเทียบกับ ช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และปรับเพิ่มขึ้น 1.0% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และเมื่อจำแนกตามพื้นที่แล้ว พบว่า กรุงเทพฯ มีค่าดัชนีเท่ากับ 124.7 จุด ปรับเพิ่มขึ้น 2.8% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน ของปีก่อน และ ปรับเพิ่มขึ้น 0.6% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ปริมณฑล 3 จังหวัด มีค่าดัชนีเท่ากับ 127.9 จุด  ปรับเพิ่มขึ้น 4.4% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และปรับเพิ่มขึ้น 1.3% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า

          สำหรับรูปแบบรายการส่งเสริมการขาย ในไตรมาสนี้ ส่วนใหญ่ 38% มีข้อเสนอเป็นการออกค่าธรรมเนียมในการโอน ให้ผู้ซื้อ และฟรีค่าส่วนกลาง รองลงมา 33% มีข้อเสนอเป็นส่วนลดเงินสด และ 29%  มีข้อเสนอเป็นของแถม เช่น เครื่องปรับอากาศ เฟอร์นิเจอร์ ผ้าม่าน ปั๊มน้ำ แท้งค์น้ำ ฯลฯ