Loading

เนรมิต บ้านโพธิ์ 760 ไร่ 1.4 หมื่น ล.

วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2562
ในร่างผังเมืองรวมเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ที่กรมโยธาธิการและผังเมืองวางผังการใช้ที่ดินไว้ ได้กันให้สร้างสถานีขนส่งสินค้าคอนเทนเนอร์ (ICD) หรือท่าเรือบก ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา 1,500 ไร่
          ศูนย์กลางเชื่อมต่อการค้าแบบไร้รอยต่อ

          ในร่างผังเมืองรวมเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ที่กรมโยธาธิการและผังเมืองวางผังการใช้ที่ดินไว้ ได้กันให้สร้างสถานีขนส่งสินค้าคอนเทนเนอร์ (ICD) หรือท่าเรือบก ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา 1,500 ไร่

          เนื่องจากฉะเชิงเทราเป็นจังหวัด ที่อยู่ในพื้นที่เขต EEC ที่ต่อยอดความสำเร็จมาจากโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก

          โดยโครงการได้ถูกออกแบบให้รองรับการขนส่งสินค้าเพื่อการนำเข้า-ส่งออก เชื่อมโยงกับระบบรางและท่าเรือ แหลมฉบัง แบบไร้รอยต่อให้บริการจัดการการขนส่งแบบเบ็ดเสร็จ (one stop service) ให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการนำเข้าและส่งออกสินค้า

          ล่าสุด "สนข.-สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร" ได้เคาะพื้นที่จะดำเนินการแล้ว โดยปักหมุด ต.หนองตีนนก อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา พื้นที่ 760 ไร่ เป็นพื้นที่เหมาะจะพัฒนาโครงการ เนื่องจากอยู่ห่างจากสถานีรถไฟดอนสีนนท์ ประมาณ 1 กม. สามารถเชื่อมต่อโครงข่าย กับทางหลวงหมายเลข 315 และทางหลวงชนบทหมายเลข 3122

          รายละเอียดของโครงการ แบ่งเป็น 4 ส่วนหลัก 1.พื้นที่ส่วนกลาง ประกอบด้วย อาคารสำนักงานกลาง, โรงอาหาร, อาคารพักสินค้าตกค้าง, อาคารตรวจสอบเอกซเรย์ พร้อมด้วยจุดพัก ซึ่งประกอบด้วยปั๊มน้ำมันและปั๊มก๊าซ, ลานจอดพักรถเทรลเลอร์ และร้านค้าต่าง ๆ

          2.พื้นที่สถานีขนส่งสินค้าคอน เทนเนอร์ ประกอบด้วย ลานกองตู้คอนเทนเนอร์, โรงซ่อม, ลานทำความสะอาดตู้, โรงอาหาร, อาคารปฏิบัติการ, อาคารสำนักงาน, จุดคัดแยกและบรรจุสินค้ารวมทั้งโรงพักสินค้า

          3.โครงข่ายถนนเชื่อมต่อเข้า-ออกโครงการ และ service road  ประกอบด้วย ทางแยกต่างระดับขนาด 2 ช่องจราจรเชื่อมโครงการกับทางหลวงหมายเลข 315, ถนนขนาด 6 ช่องจราจร บริเวณภายในและเข้า-ออกโครงการ, ถนน บริการ ขนาด 2 ช่องจราจร  สำหรับอำนวยความสะดวกกับประชาชนในพื้นที่ รอบ ๆ โครงการ

          และ 4.ทางรถไฟเชื่อมต่อเข้าพื้นที่โครงการและพื้นที่สถานีรถไฟ ประกอบด้วย อาคารสถานีรถไฟดอนสีนนท์ และหอสูงตรวจการณ์ พร้อมอาคารสำนักงาน โดยโครงการจะก่อสร้างทางเชื่อม รางรถไฟเข้ามาในพื้นที่ ICD เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับการขนถ่ายสินค้าด้วยตู้คอนเทนเนอร์ทั้งขาขึ้นและขาล่อง

          ทั้งนี้ จากผลการศึกษาประเมินว่าทั้งโครงการจะใช้เงินลงทุนรวม 14,506 ล้านบาท แบ่งการพัฒนา 2 ระยะ โดยระยะที่ 1 จะเปิดบริการในปี 2567 วงเงินลงทุน 10,940 ล้านบาท แยกเป็นค่าที่ดิน 469 ล้านบาท ค่าออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง 427 ล้านบาท ค่าก่อสร้างพื้นที่ส่วนกลาง 5,832 ล้านบาท ค่าลงทุนอุปกรณ์เริ่มต้น 593 ล้านบาท และค่าเผื่อเหลือเผื่อขาด 915 ล้านบาท

          ส่วนระยะที่ 2 เปิดดำเนินการใน ปี 2577 จะใช้เงินลงทุน 3,566 ล้านบาท มีค่าออกแบบ 126 ล้านบาท ค่าก่อสร้างพื้นที่สถานี 2,524 ล้านบาท ค่าอุปกรณ์เริ่มต้น 603 ล้านบาท และค่าเผื่อเหลือเผื่อขาด 313 ล้านบาท

          รูปแบบการลงทุนโครงการ จะให้สัมปทานเอกชนเข้ามาร่วมลงทุน ดำเนินงาน และบำรุงรักษา ระยะเวลา 30 ปี หลังเปิดดำเนินการในปีแรก 2567 คาดการณ์มีปริมาณตู้สินค้าที่เข้ามาใช้บริการ จำนวน 500,000 ทีอียู และเพิ่มขึ้น เป็น 1.9 ล้านทีอียู ในปีที่ 30 และให้ผลตอบแทนด้านเศรษฐกิจอยู่ที่ 15%

          เมื่อโครงการแล้วเสร็จจะเป็นประตู การค้าอีอีซีและศูนย์กลางโลจิสติกส์เชื่อมโยงการขนส่งระบบรางทั้งในประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม ตลอดจนโครงการรถไฟไทย-จีน