Loading

ธุรกิจสินเชื่อที่อยู่อาศัยชะลอตัว ศูนย์ข้อมูลฯประเมินปล่อยกู้แค่7แสนล้าน

วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2562
นายวิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.)ในฐานะรักษาการ ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เปิดเผย แนวโน้มสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย ในปี 2562 ว่าผลจากมาตรการควบคุมสินเชื่อและการชะลอตัวของเศรษฐกิจ รวมถึงภาวะดอกเบี้ยขาขึ้น จะส่งผลต่อตลาดที่อยู่อาศัย และจะส่งผลให้มีการชะลอตัวทั้งในด้านอุปสงค์และอุปทาน โดยในด้านอุปสงค์การโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยจะลดลงทั้งจำนวนหน่วยและมูลค่า 17.9% และ 15.1% ตามลำดับเมื่อเทียบกับปี 2561
          นายวิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.)ในฐานะรักษาการ ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เปิดเผย แนวโน้มสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย ในปี 2562 ว่าผลจากมาตรการควบคุมสินเชื่อและการชะลอตัวของเศรษฐกิจ รวมถึงภาวะดอกเบี้ยขาขึ้น จะส่งผลต่อตลาดที่อยู่อาศัย และจะส่งผลให้มีการชะลอตัวทั้งในด้านอุปสงค์และอุปทาน โดยในด้านอุปสงค์การโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยจะลดลงทั้งจำนวนหน่วยและมูลค่า 17.9% และ 15.1% ตามลำดับเมื่อเทียบกับปี 2561 และคาดว่าสินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคลปล่อยใหม่ทั้งประเทศจะลดลง 0.7% เมื่อเทียบกับปี 2561 ส่วนอุปทานโครงการเปิดตัวใหม่คาดว่าจะลดลง 5.3% เมื่อเทียบกับปี 2561 แต่ที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียน คาดว่าจะยังคงเพิ่มขึ้น 11.3% เมื่อเทียบกับปี 2561 เนื่องจากการขยายตัว ของโครงการที่เปิดขาย ใหม่ในปี 2560- 2561

          สำหรับแนวโน้มที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่ ในปี 2562 คาดว่าจะมีประมาณ 112,044 หน่วย เป็นประเภทบ้านจัดสรรประมาณ 41.1% และ เป็นอาคารชุด 58.9% โดยมีช่วงคาดการณ์ อยู่ที่ประมาณ 100,800 ถึง 123,250 หน่วยลดลง 5.3% เมื่อเทียบกับปี 2561 ซึ่งมีจำนวน 118,271 หน่วย

          ส่วนแนวโน้มที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จ จดทะเบียนใหม่ในปี 2562 คาดว่าจะมีจำนวนประมาณ 136,799 หน่วย โดยมีช่วงคาดการณ์อยู่ที่ประมาณ 123,100 ถึง 140,900 หน่วย เพิ่มขึ้น 11.3% เมื่อเทียบกับปี 2561 ซึ่งมีจำนวนประมาณ 122,877 หน่วย

          ขณะที่แนวโน้มการโอนกรรมสิทธิ์ ที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ - ปริมณฑลในปี 2562 คาดว่าจะมีจำนวนประมาณ 161,457 หน่วย (มีช่วงคาดการณ์อยู่ประมาณ 145,300 ถึง 177,600 หน่วย) และมีมูลค่า 479,904 ล้านบาท หน่วย (มีช่วงคาดการณ์อยู่ประมาณ 431,900 ถึง 527,900 ล้านบาท) โดยจำนวนหน่วยลดลง 17.9% และมูลค่าลดลง 15.1% เมื่อเทียบกับ ปี 2561 ซึ่งมียอดโอนกรรมสิทธิ์มีจำนวน 196,630 หน่วย และมีมูลค่า 565,112 ล้านบาท

          โดยแนวโน้มสินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคล ปล่อยใหม่ทั้งประเทศในปี 2562 คาดว่าจะมี มูลค่าประมาณ 697,814 ล้านบาท โดยมีช่วง คาดการณ์อยู่ที่ประมาณ 692,600 ถึง 701,900 ล้านบาท มีแนวโน้มลดลง 0.7% เมื่อเทียบกับ ปี 2561 ซึ่งมีมูลค่า 702,900 ล้านบาท เนื่องจากคาดว่าปี 2562 จะมีการโอนกรรมสิทธิ์ลดลง

          อย่างไรก็ตาม ณ สิ้นปี 2561 สินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคลคงค้างทั้งระบบทั่วประเทศ มีมูลค่า 3,795,058 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2560 ซึ่งมี มูลค่า 3,525,103 ล้านบาท สำหรับแนวโน้ม สินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคลคงค้างทั่วประเทศ ณ สิ้นปี 2562 คาดว่าจะมีมูลค่าประมาณ 4,145,000 ล้านบาท โดยมีช่วงคาดการณ์อยู่ที่ประมาณ 4,102,700 ถึง 4,187,600 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.2% เมื่อเทียบกับปี 2561 ซึ่งมีมูลค่า 3,795,058 ล้านบาท
 
ข่าว reic จากสื่อสิ่งพิมพ์ อื่นๆ