Loading

ตาก ผนึกพลังถกนอกรอบ

วันที่ : 5 เมษายน 2562
ที่ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก ในเขตเทศบาลนครแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก นายเอนก มีมงคล รองเลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมร่วมกับภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
          ลุยพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

          มุ่งสู่ศูนย์กลางสี่แยกอาเซียน

          ที่ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก ในเขตเทศบาลนครแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก นายเอนก มีมงคล รองเลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมร่วมกับภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) โดยมีนายชัยวัฒน์ วิฑิตธรรมวงส์ ประธานอาวุโส สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก นายเทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครแม่สอด นายประเสริฐ จึงกิจรุ่งโรจน์ ประธานหอการค้าจังหวัดตาก และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อนำเสนอแผนแม่บท แผนยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาจังหวัดตากเป็นศูนย์กลางสี่แยกอาเซียน เชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน ตามความต้องการของจังหวัดและนโยบายของ รัฐบาล

          นายเอนกกล่าวว่า ตามที่รัฐบาลให้ 3 อำเภอของตาก ประกอบด้วย อ.แม่สอด อ.พบพระ และอ.แม่ระมาด เป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตากนำร่องของประเทศ ขณะนี้ได้พัฒนาระบบโลจิสติกส์ ถนน 4 ช่องจราตร เชื่อมแม่สอด-ตาก ถนนทางหลวงแผ่นดิน AH 12 เชื่อมโยงไปสะพานมิตรภาพไทยเมียนมา แห่งที่ 2 บ้านวังตะเคียน กั้นแม่น้ำเมยไปยังจังหวัดเมียวดี สหภาพเมียนมา มีการปรับปรุงสนามบินแม่สอด เป็นสนามบินนานาชาติรองรับผู้โดยสารที่นับวันจะมีมากขึ้น วันนี้อยากให้คณะทำงานพิจารณาแผนแม่บทให้พัฒนา 5 อำเภอชายแดน ควบคู่กับการพัฒนา 4 อำเภอโซนตะวันออก ประกอบด้วย อ.เมือง อ.วังเจ้า อ.บ้านตาก และอ.สามเงา เพื่อเชื่อมโยงการพัฒนาประเทศ หรือเรียกง่ายๆ เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของจังหวัด ควบคู่กันไปในเวลาเดียวกัน

          นายเทอดเกียรติกล่าวว่า ก่อนหน้านี้มีการประชุมนอกรอบ เสนอการขอรับการสนับสนุนและผลักดันการนำพระราชบัญญัติ เขตพัฒนาเศรษฐกิจ พิเศษ ภาคตะวันออก ตะวันตก พ.ศ.2561 มาใช้ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อนำมาปรับใช้กับเทศบาลนครแม่สอด ในการเตรียมยกฐานะเป็นท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ เช่นเดียวกับเมืองพัทยา ซึ่งสำคัญมากเพื่อให้เขตเศรษฐกิจตากเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนกว่านี้ นอกจากนี้ จะต้องเร่งพัฒนาเส้นทางรถไฟ และถนนมอเตอร์เวย์ สายตาก-แม่สอด ที่จะเชื่อมต่อไปยังจังหวัดเมียวดี เมาะละเหม่ง เมืองทวาย(ทิศใต้) ย่างกุ้ง(ทิศเหนือ) และเส้นไปยังประเทศอินเดีย และยุโรป