Loading

ศูนย์ข้อมูลอสังหาพบบ้านค้างสต๊อก ช่วงครึ่งหลังปี 61 แตะ1.5แสนหน่วย

วันที่ : 16 พฤษภาคม 2562
นายวิชัย วิรัตกพันธ์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เปิดเผยว่า ทางศูนย์ข้อมูล ได้จัดทำรายงานสรุปผลการสำรวจอุปทานและอุปสงค์ของโครงการที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างการขายในช่วงครึ่งหลังปี 2561 ในพื้นที่กรุงเทพฯ - ปริมณฑล โดยนับเฉพาะโครงการที่มีหน่วยเหลือขายไม่ต่ำกว่า 6 หน่วย
          นายวิชัย วิรัตกพันธ์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เปิดเผยว่า ทางศูนย์ข้อมูล ได้จัดทำรายงานสรุปผลการสำรวจอุปทานและอุปสงค์ของโครงการที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างการขายในช่วงครึ่งหลังปี 2561 ในพื้นที่กรุงเทพฯ - ปริมณฑล โดยนับเฉพาะโครงการที่มีหน่วยเหลือขายไม่ต่ำกว่า 6 หน่วย

          โดยจากการสำรวจพบว่า มีโครงการที่อยู่อาศัยอยู่ระหว่างการขายจำนวน 1,597 โครงการ มีหน่วยในผังโครงการรวมทั้งสิ้น 492,436 หน่วย จำนวนหน่วยเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2560 ร้อยละ 7.7 มีมูลค่าโครงการรวม 1,977,836 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยโครงการบ้านจัดสรรโครงการอาคารชุด

          นอกจากนี้จากการสำรวจในช่วงครึ่งหลังปี 2561 พบว่ามีหน่วยเหลือขายจำนวน 154,765 หน่วย หรือร้อยละ 31.4 ของหน่วยในผังโครงการทั้งหมด และเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2560 ร้อยละ 8.5 โดยโครงการบ้านจัดสรรมีหน่วยเหลือขายจำนวน 86,113 หน่วย หรือร้อยละ 41.6 ของหน่วยในผังโครงการบ้านจัดสรรทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 7.1 ส่วนโครงการอาคารชุด มีหน่วยเหลือขายจำนวน 68,652 หน่วย หรือร้อยละ 24.1 ของหน่วยในผังโครงการอาคารชุดทั้งหมด เพิ่มขึ้น จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 10.3