Loading

แนวรถไฟฟ้า-อีอีซีทำเลทอง แห่จัดตั้งบริษัทใหม่เงินสะพัด

วันที่ : 23 พฤษภาคม 2562
นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยสถิติการจดทะเบียนธุรกิจว่าเดือนเม.ย.ที่ผ่านมามีผู้ประกอบธุรกิจยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัทใหม่ทั่วประเทศ
          นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยสถิติการจดทะเบียนธุรกิจว่าเดือนเม.ย.ที่ผ่านมามีผู้ประกอบธุรกิจยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัทใหม่ทั่วประเทศ จำนวน 5,944 ราย เพิ่มขึ้น 824 ราย หรือ 16% เมื่อเทียบกับเดือน เม.ย. 2561 ที่มียอดจดทะเบียน 5,120 ราย และลดลง 932 รายหรือ 14% เมื่อเทียบกับเดือน มี.ค.ที่ผ่านมา ที่มียอดจดทะเบียน 6,876 ราย ธุรกิจจัดตั้งใหม่สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป 486 ราย รองลงมาคือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 387 ราย, ธุรกิจภัตตาคารร้านอาหาร 163 ราย

          "เดือนเม.ย.ที่ผ่านมาพื้นที่รอบๆกรุงเทพฯ เช่น นนทบุรี สมุทรปราการ มีการจดจัดตั้งธุรกิจใหม่เพิ่มมากขึ้นเพื่อรองรับการก่อสร้างรถไฟฟ้าและสถานีรถไฟฟ้า ขณะที่ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ก็มีการจัดตั้งธุรกิจใหม่ทั้งการก่อสร้างอสังหา-ริมทรัพย์เพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันเพื่อรองรับการลงทุนอีอีซี"

          ทั้งนี้เดือนเม.ย.มีมูลค่าทุนธุรกิจจัดตั้งใหม่ 15,000 ล้านบาท ลดลง 2,840 ล้านบาทหรือ 16% เมื่อเทียบกับเดือนมี.ค.ที่มีทุนจดทะเบียนมูลค่า 17,840 ล้านบาท ลดลง 21,362 ล้านบาท หรือ 59% เมื่อเทียบกับเดือน เม.ย. 2561 เมื่อแบ่งตามช่วงทุนพบว่าช่วงทุนที่มีธุรกิจจัดตั้งใหม่ทั่วประเทศมากที่สุด ได้แก่ ช่วงทุนไม่เกิน 1 ล้านบาท มีจำนวน 4,285 ราย รองลงมาคือช่วงทุนมากกว่า 1-5 ล้านบาท มีจำนวน 1,553 รายช่วงทุนมากกว่า 5-100 ล้านบาท มีจำนวน 93 ราย เป็นต้น

          "เดือน ม.ค.-เม.ย. มีธุรกิจจัดตั้งใหม่สะสม 26,694 ราย เพิ่มขึ้น 1,524 รายหรือ 6% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่มีจำนวน 25,169 ราย โดยธุรกิจเลิกประกอบกิจการเมื่อเดือนเม.ย.มี 985 ราย ซึ่งธุรกิจเลิกกิจการสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป 106 ราย อสังหาริมทรัพย์ 58 ราย ธุรกิจค้าสลาก 31 ราย"