Loading

อีอีซี ของบ200ล้าน

วันที่ : 12 มิถุนายน 2562
อีอีซี เร่งขับเคลื่อนอุตฯหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ขอจัดสรรงบปี 63 อีกกว่า 200 ล้านบาท เดินหน้า 6 โครงการ ขณะที่สศอ.จับมือกับ CoRE พัฒนา 120 ต้นแบบ และพัฒนาผู้ให้บริการออกแบบระบบ 1 พันรายรองรับ
          ขับเคลื่อนอุตฯหุ่นยนต์-ปนมนุษย์เอสไอ1,000คนรองรับ

          อีอีซี เร่งขับเคลื่อนอุตฯหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ขอจัดสรรงบปี 63 อีกกว่า 200 ล้านบาท เดินหน้า 6 โครงการ ขณะที่สศอ.จับมือกับ CoRE พัฒนา 120 ต้นแบบ และพัฒนาผู้ให้บริการออกแบบระบบ 1 พันรายรองรับ

          ต้องยอมรับว่าขณะนี้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างมากในเกือบจะแทบทุกวงการ และเป็นอุตสาหกรรมใหม่ที่รัฐบาลกำลังเร่งส่งเสริมให้เกิดการลงทุนผลิตหุ่นยนต์และนำระบบอัตโนมัติมา ใช้ รวมถึงการเร่งพัฒนาบุคลากรให้เพียงพอกับความต้องการที่เกิดขึ้น โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(สกพอ.) รายงานว่าในช่วง5 ปีนี้ จะมีความต้องการบุคลากรที่อยู่ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรืออีอีซีราว 20,384 ตำแหน่ง และนอกอีอีซี 8,739 ตำแหน่ง

          ทั้งนี้ หากมาพิจารณาแผนพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ทางอีอีซีมีเป้าหมายระยะกลาง 5 ปี (ภายในปี 2564) จะยกระดับเทคโนโลยีที่มีความซับซ้อนและมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น ด้วยการลงทุนขยายตัว 2 แสนล้านบาท และการใช้หุ่นยนต์ในโรงงานมากกว่า 50% และระยะยาว 10 ปี (ภายในปี 2569) ไทยจะเป็นผู้นำในการผลิตและการใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในอาเซียน โดยมีเทคโนโลยีเป็นของตนเองและส่งออกหุ่นยนต์

          ขณะที่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (CoRE) ชี้ให้เห็นว่าในปี 2561-2562 มีโรงงานจำนวน 229 แห่ง ได้ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต และมีผู้ประกอบการ 65 บริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือบีโอไอคิดเป็นมูลค่ารวม 9,641 ล้านบาท และมีผู้ขอสินเชื่อ SMEs เพื่อปรับระบบการผลิตรวม 20 ราย มูลค่ารวม 123.5 ล้านบาท ขณะที่ผู้ให้บริการออกแบบระบบ (System Integrator: SI)ได้รับการอบรมและพัฒนาจำนวน 110 คน และตั้งเป้าเพิ่มเป็น 200 ราย ภายในสิ้นปีนี้ และมีต้นแบบหุ่นยนต์ได้รับการพัฒนาถึง 5 ต้นแบบ สมาชิกหน่วยงานเครือข่าย จำนวน 15 แห่ง รวมถึงบุคลากรหรือผู้ใช้ จำนวนทั้งสิ้น 610 คน ได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาตามโปรแกรม

          ทั้งนี้ ปีงบประมาณ 2563 ทาง สกพอ.ได้ขอจัดสรรงบบูรณาการ  สำหรับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติไปกว่า 200 ล้านบาท เพื่อมาดำเนินโครงการต่างๆ เพิ่มขึ้นจากงบประมาณปี 2562 ที่ได้รับจัดสรรเพียง 23 ล้านบาท

          นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เปิดเผยว่า การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในส่วนของอีอีซี งบประมาณปี 2562 ได้จัดสรรงบไปแล้วกว่า 23 ล้านบาท ขณะที่งบประมาณปี 2563 ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงบประมาณนั้น ได้ขอจัดสรรไปกว่า 200 ล้านบาท ผ่านการดำเนินงานใน 6 โครงการ

          นายณัฐพล รังสิตพลผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่า สศอ.มีแผนการขับเคลื่อนหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ผ่านมาตรการต่างๆ ทั้งการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีและโปรแกรมทางการเงินให้แก่ผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่องรวมถึงการพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยี ของ CoRE งบประมาณปี 2563 มีเป้าหมายจะพัฒนาต้นแบบหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ จำนวน 120 ต้นแบบ พัฒนาบุคลากรและผู้ให้บริการออกแบบระบบ (System Integrator: SI) 1,000 ราย การพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม และการขยายผลการใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติไปสู่ SMEs ในหลากหลายสาขาอุตสาหกรรม