Loading

ดัน พัทยา นครแห่งไมซ์ ขับเคลื่อนศก.ตะวันออก

วันที่ : 27 มิถุนายน 2562
นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เปิดเผยว่า ทีเส็บได้ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) และเมืองพัทยา ผลักดันแนวทางการพัฒนาเมืองไมซ์พัทยา ให้ยกระดับขึ้นเป็นมหานครแห่งไมซ์ เพื่อเป็นจุดศูนย์กลางขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ของภาคตะวันออก โดยเน้นการพัฒนาครบวงจรทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม พร้อมส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบของประชาชนทุกคนในพื้นที่ด้วย
          นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เปิดเผยว่า ทีเส็บได้ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) และเมืองพัทยา ผลักดันแนวทางการพัฒนาเมืองไมซ์พัทยา ให้ยกระดับขึ้นเป็นมหานครแห่งไมซ์ เพื่อเป็นจุดศูนย์กลางขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ของภาคตะวันออก โดยเน้นการพัฒนาครบวงจรทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม พร้อมส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบของประชาชนทุกคนในพื้นที่ด้วย

          ที่ผ่านมาเมืองพัทยาเป็นเมืองจุดยุทธศาสตร์สำคัญของอุตสาหกรรมไมซ์ภาคตะวันออก ด้วยความเป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน และธุรกิจบริการ มีที่พักโรงแรมและศูนย์ประชุมขนาดใหญ่ที่เหมาะแก่การจัดประชุมและงานแสดงสินค้านานาชาติ พัทยามีนักเดินทางกลุ่มไมซ์เดินทางสูงสุดเป็นอันดับ 3 รองจากภูเก็ต อีกทั้งยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย ทันสมัย มีชื่อเสียงระดับโลก มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างต่อเนื่อง และยังอยู่ในพื้นที่ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ที่รัฐบาลกำลังสนับสนุนในขณะนี้

          สำหรับการดำเนินงานร่วมกันครั้งนี้ ทุกหน่วยงานจะร่วมกันทำงานเต็มรูปแบบทั้งด้านการพัฒนาและการส่งเสริมตลาดไมซ์ ร่วมจัดทำแผนดึงการจัดงานประชุมนานาชาติ งานประชุมวิชาชีพ งานแสดงสินค้า งานเมกะอีเวนต์ ตลอดจนงานระดับโลกในกลุ่มอุตสาหกรรมนโยบาย 4.0 ของรัฐบาล เพื่อสร้างเวทีการทำธุรกิจ