Loading

คอลัมน์ EEC Analysis: ทำเลทอง ฉะเชิงเทรา

วันที่ : 1 กรกฎาคม 2562
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ได้จัดทำรายงานสรุปผลการสำรวจอุปทาน และอุปสงค์ของโครงการที่อยู่อาศัย ที่อยู่ระหว่างการขายในช่วงครึ่งหลังปี 2561 ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด ในภาคตะวันออก
          ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ได้จัดทำรายงานสรุปผลการสำรวจอุปทาน และอุปสงค์ของโครงการที่อยู่อาศัย ที่อยู่ระหว่างการขายในช่วงครึ่งหลังปี 2561 ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด ในภาคตะวันออก ได้แก่ ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นพื้นที่ในโครงการเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก (อีอีซี) ที่กำลังเร่ง พัฒนาเพื่อเป็นกลไกหลักขับเคลื่อน เศรษฐกิจไทยในอนาคตผ่านการลงทุนทั้งโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาบุคลากรเพื่อป้อนอุตสาหกรรมเป้าหมาย หรือ อุตสาหกรรม 4.0

          สำหรับจ.ฉะเชิงเทรา พบว่าพื้นที่ที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับอีอีซี เป็นทำเลที่โครงการที่อยู่อาศัยที่ติดอันดับขาย ดีที่สุดจากภาพรวมโครงการที่อยู่อาศัย ที่อยู่ระหว่างการขายในจ.ฉะเชิงเทรา ที่มีจำนวน 66 โครงการ มีหน่วยในผัง ของทุกโครงการรวมกัน 14,310 หน่วย มูลค่าโครงการรวม 40,784 ล้านบาท

          มีหน่วยเหลือขายหรือเป็นอุปทาน ในตลาด 5,107 หน่วย คิดเป็นมูลค่าหน่วยเหลือขาย 13,729 ล้านบาท แบ่งเป็น บ้านจัดสรร 63 โครงการ มูลค่า 39,476 ล้านบาท อาคารชุด 3 โครงการ มูลค่า 361 ล้านบาท