Loading

ขอนแก่น-สารคามบ้านเหลืออื้อ

วันที่ : 27 กรกฎาคม 2562
นายวิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ กล่าวว่า จัดทำรายงานผลสำรวจตลาดที่อยู่อาศัยจ.ขอนแก่น และจ.มหาสารคาม ครึ่งหลังปี 2561 พบว่า มีโครงการที่อยู่อาศัยอยู่ระหว่างการขายจำนวน 88 โครงการ มีหน่วยในผังโครงการทั้งสิ้น 9,713 หน่วย มีมูลค่าโครงการรวม 33,589 ล้านบาท ซึ่งพบว่ามีหน่วยเหลือขายจำนวน 3,854 หน่วย หรือ 39.7% ของหน่วยในผังโครงการทั้งหมด
               นายวิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ กล่าวว่า จัดทำรายงานผลสำรวจตลาดที่อยู่อาศัยจ.ขอนแก่น และจ.มหาสารคาม ครึ่งหลังปี 2561 พบว่า มีโครงการที่อยู่อาศัยอยู่ระหว่างการขายจำนวน 88 โครงการ มีหน่วยในผังโครงการทั้งสิ้น 9,713 หน่วย มีมูลค่าโครงการรวม 33,589 ล้านบาท ซึ่งพบว่ามีหน่วยเหลือขายจำนวน 3,854 หน่วย หรือ 39.7% ของหน่วยในผังโครงการทั้งหมด
             โดยโครงการที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างการขายในจ.ขอนแก่น มี 65 โครงการ มีหน่วยในผังของทุกโครงการรวมกัน 7,531 หน่วย มูลค่ารวม 27,216 ล้านบาท มีหน่วยเหลือขายหรือเป็นอุปทานในตลาด 2,921 หน่วย คิดเป็นมูลค่าหน่วยเหลือขาย 10,767 ล้านบาท ส่วนในจ.มหาสารคาม มี 23 โครงการ มีหน่วยในผังของทุกโครงการรวมกัน 2,182 หน่วย มูลค่ารวม 6,373 ล้านบาท มีหน่วยเหลือขายหรือเป็นอุปทานในตลาด 933 หน่วย คิดเป็นมูลค่าหน่วยเหลือขาย 2,551 ล้านบาท