Loading

เปิดร่างผังเมือง อีอีซี ขีดเส้นใช้ที่ดิน11รูปแบบ

วันที่ : 1 สิงหาคม 2562
การปลดล็อกทำให้เอสเอ็มอีได้รับประโยชน์จากการพัฒนา เพิ่มศักยภาพการผลิต แรงงานและเศรษฐกิจในท้องถิ่นขยายตัว
          การปลดล็อกทำให้เอสเอ็มอีได้รับประโยชน์จากการพัฒนา  เพิ่มศักยภาพการผลิต แรงงานและเศรษฐกิจในท้องถิ่นขยายตัว

          ทัศนีย์ เกียรติภัทราภรณ์

          ร่างแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินและแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) แล้ว และจะเสนอคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) พิจารณาวันที่ 5 ส.ค.นี้

          กรุงเทพธุรกิจ   สำหรับร่างดังกล่าวมี 53 ข้อ ครอบคลุมการใช้พื้นที่แต่ละประเภท โดยการวางและจัดทำแผนฝังการใช้ประโยชน์ใน ที่ดิน และแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภคในอีอีซีได้ทำตามหลักวิชาการฝังเมือง คำนึงถึงความต่อเนื่องและเชื่อมโยงกับโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคของพื้นที่ต่อเนื่องกับอีอีซี

          หมวด ๓ แผนผังและข้อกำหนด

          ส่วนที่ 1 แผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน

          ข้อ 7 การใช้ประโยชน์ในที่ดิน ตามแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน ท้ายประกาศนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
          (1) ที่ดินประเภท พ.กำหนดเป็นสีแดง เป็นที่ดินศูนย์กลางพาณิชยกรรมเพื่อส่งเสริม เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ การค้า การบริการ และ การท่องเที่ยวระดับประเทศและนานาชาติ
          (2) ที่ดินประเภท ม.กำหนดเป็นสีส้ม ให้เป็นที่ดินประเภทชุมชนเมือง เพื่อส่งเสริมเป็นชุมชนเมือง รองรับการขยายตัวของศูนย์กลาง พาณิชยกรรมหลัก และศูนย์กลางหลักระดับอำเภอรองรับการพัฒนาที่อยู่อาศัย พาณิชยกรรม และบริการขั้นพื้นฐาน
          (3) ที่ดินประเภท รม.กำหนดเป็นสีส้มอ่อน มีจุดสีขาว เป็นที่ดินประเภทรองรับการพัฒนาเมือง เพื่อรองรับการขยายตัวของการ อยู่อาศัยที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี บริเวณชานเมือง
          (4) ที่ดินประเภท ขอ.กำหนดเป็นสีน้ำตาล  เป็นที่ดินประเภทเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษสำหรับกิจการพิเศษ เพื่อรองรับโครงการสำคัญ ที่เป็นพื้นฐานให้อีอีซี
          (5) ที่ดินประเภท ขอ.กำหนดเป็นสีม่วง  เป็นที่ดินประเภทเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ
          (6) ที่ดินประเภท อ.กำหนดเป็นสีม่วงอ่อน มีจุดสีขาว เป็นที่ดินประเภทพัฒนาอุตสาหกรรม รองรับพื้นที่ต่อเนื่องจากเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษสำหรับ อุตสหกรรมเป้าหมายพิเศษ หรือเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมบริการ และคลังสินค้า
          (7) ที่ดินประเภท ขบ.กำหนดเป็น สีเหลืองอ่อน เป็นที่ดินประเภทชุมชนชนบท เพื่อเป็นชุมชนและศูนย์กลางให้บริการทางสังคม และการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนชนบทและเกษตรกรรม
          (8) ที่ดินประเภท สก.กำหนดเป็น สีเขียวอ่อน ให้เป็นที่ดินประเภทส่งเสริมเกษตรกรรม เพื่อรักษาพื้นที่เกษตรกรรมที่เป็น แหล่งอาหารของพื้นที่ ส่งเสริมเศรษฐกิจ การเกษตรและสงวนรักษาสภาพทางธรรมชาติ
          (9) ที่ดินประเภท ปก.กำหนดเป็นสีเหลือง มีเส้นทแยงสีเขียว ให้เป็นที่ดินประเภทที่ พระราชกฤษฎีกากำหนดให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อให้เป็นไปตามการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
          (10) ที่ดินประเภท อป.กำหนดเป็น สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ เพื่อการสงวนและคุ้มครองดูแลรักษา หรือบำรุงป่าไม้ สัตว์ป่า ต้นน้ำ ลำธาร และทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ ตามมติคณะฐมนตรีและกฎหมายเกี่ยวข้อง
          (11) ที่ดินประเภท ล.กำหนดเป็นสีเขียว มีเส้นทแยงสีฟ้า ให้เป็นที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อนันทนาการและการสงวนรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในบริเวณแหล่งน้ำ ชายฝั่งทะล พื้นที่ต้นน้ำ

          ข้อ 8 ที่ดินประเภท พ.เป็นที่ดินประเภทศูนย์กลางพาณิชยกรรม ใช้เพื่อพาณิชยกรรม อยู่อาศัย สถาบันราชการ สาธารณูปโภค สาธารณูปการและกิจการอื่น  นอกจากข้อห้ามดังนี้
          (1) โรงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริการหรืออุตสาหกรรมที่ให้บริการชุมชนตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งไม่ใช่โรงงานลำดับที่ 106
          (2) คลังน้ำมันและสถานที่เก็บรักษาน้ำมัน ลักษณะที่ 3 ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อการจำหน่าย
          (3) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าชปิโตรเสียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ
          (4) เลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้าที่อาจก่อเหตุรำคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
          (5) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน
          (6) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน

          ข้อ 9 ที่ดินประเภท ม. เป็นที่ดิน ประเภทชุมชนเมือง เพื่อการอยู่อาศัย พาณิชยกรรม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และกิจการอื่น นอกจากข้อห้ามดังนี้
          (1) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงานที่ประกอบกิจการตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งไม่ใช่โรงงาน ลำดับที่ 106
          (2) คลังน้ำมันและสถานที่เก็บรักษาน้ำมัน ลักษณะที่ 3 ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อการจำหน่าย
          (3) คลังก๊าชปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าชปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุสถานที่บรรจุก๊ชปิโตรเสียมเหลวประเภทห้องบรรจุ
          (4) คลังสินค้าตามกฎหมายว่าด้วย คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น เว้นแต่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 30 เมตร
          (5) สถานีขนส่งสัตว์และหรือสิ่งของตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก เว้นแต่ ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 30 เมตร
          (6) เลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้าที่อาจ ก่อเหตุรำคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
          (7) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน
          (8) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน
          (9) การอยู่อาศัยหรือประกอบ พาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่พิเศษ เวันแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนสาธารณะที่มีขนาด เขตทางไม่น้อยกว่า 16 เมตร
          การใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อ ประกอบกิจการโรงงานหรือคลังสินค้า ให้มี ระยะห่างจากริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของ แม่น้ำบางปะกง แม่น้ำประแสร์ คลองสียัด คลองระบม คลองใหญ่ คลองหลวง คลองใหญ่ และคลองสำโรง ไม่น้อยกว่า 200 เมตร
          การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อประกอบกิจการโรงงานหรือคลังสินค้า ให้มีระยะห่างจากริมฝั่ง ตามสภาพธรรมชาติของคลองนครเนื่องเขต คลองแสนแสบ คลองประเวศบุรีรมย์ คลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต คลองพานทอง คลองสำโรง และคลองหินลอย ไม่น้อยกว่า 50 เมตร

          ข้อ 10 ที่ดินประเภท รม. เป็นที่ดินประเภท รองรับการพัฒนาเมือง ให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย พาณิชยกรรมสถาบันราชการ สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และกิจการอื่น นอกจากข้อห้ามดังนี้
          (1) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริการหรืออุตสาหกรรมที่ให้บริการแก่ชุมชนตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งไม่ใช่โรงงานลำดับที่ 106
          (2) คลังน้ำมันและสถานที่เก็บรักษาน้ำมัน ลักษณะที่ 3 ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อการจำหน่าย
          (3) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลวตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อการจำหน่าย
          (4) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน
          (5) การอยู่อาศัยหรือประกอบ พาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่พิเศษ เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาด เขตทางไม่น้อยกว่า 16 เมตร การใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อประกอบกิจการโรงานหรือ คลังสินค้า ให้มีระยะห่างจากริมฝั่ง ตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ำบางปะกง แม่น้ำประแสร์ คลองสียัด คลองระบม คลองท่าลาด คลองหลวง และคลองใหญ่ไม่น้อยกว่า 200 เมตร  การใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อประกอบกิจการโรงงานหรือดลังสินค้า ให้มีระยะห่างจาก ริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของคลอง นครเนื่องเขต คลองแสนแสบ คลองโพล้ คลองประเวศบุรีรมย์ คลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต คลองพานทอง คลองสำโรง และคลองหินลอย ไม่น้อยกว่า 50 เมตร

          ข้อ 11 ที่ดินประเภท ขก. เป็นที่ดินประเภทเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษสำหรับกิจการพิเศษ ให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม เกษตรกรรม สถาบันการศึกษา สถาบันราชการ  สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกับเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษสำหรับกิจการพิเศษ

          ข้อ 12 ที่ดินประเภท ขอ. เป็นที่ดินประเภทเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ ให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม เกษตรกรรม สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ กิจการวิจัยและพัฒนา และกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกับเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ

          ข้อ 13 ที่ดินประเภท อ. เป็นที่ดินประเภทพัฒนาอุตสาหกรรม ให้ใช้ประโยชน์ในที่ดิน เพื่ออุตสาหกรรมหรือเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม คลังสินค้า สถาบันราชการ สาธารณูปโภค สาธารณูปการและกิจการอื่น นอกจากข้อห้ามดังต่อไปนี้
          (1) จัดสรรที่ดินเพื่อพาณิชยกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน เว้นแต่ เป็นส่วนหนึ่งของการจัดสรรที่ดินเพื่อ อยู่อาศัยและมีพื้นที่ไม่เกินร้อยละ 5 ของพื้นที่โครงการทั้งหมด
          (2) จัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน
          (3) การอยู่อาศัยหรือพาณิชยกรรม ประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ การใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อประกอบกิจการโรงงานหรือคลังสินค้า ให้มีระยะห่างจากริมฝั่ง ตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ำบางปะกง คลองใหญ่ และคลองระเวิง ไม่น้อยกว่า 200 เมตร  การใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อประกอบกิจการโรงงานหรือคลังสินค้า ให้มีระยะห่างจากริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของคลองกร่ำ คลองชากเจ้าเดียว คลองบางนาง คลองบางหัก  คลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต คลองภูไทร คลองพานทอง และคลองหินลอยไม่น้อยกว่า 50 เมตร

          ข้อ 14 ที่ดินประเภท ซบ. เป็นที่ดินประเภทชุมชนชนบท ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่ออยู่อาศัย เกษตรกรรม สถาบันราชการ สาธารณูปโภค สาธารณูปการและกิจการอื่น นอกจากข้อห้ามดังต่อไปนี้
          (1) การประกอบอุตสาหกรรมตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง โครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการอุตสาหกรรมที่อาจ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ ลงวันที่ 14 ก.ย.2540
          (2) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบ พาณิชยกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน เว้นแต่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย และมีพื้นที่เกินร้อยละ 5 ของพื้นที่โครงการทั้งหมด
          (3) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน
          (4) การอยู่อาศัยหรือประกอบ พาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ การใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อประกอบกิจการโรงงานหรือคลังสินค้า ให้มีระยะห่างจากริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของคลองใหญ่ คลองมาบพลงหลวง คลองหลวง และ คลองระเวิง ไม่น้อยกว่า 200 เมตร การใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อประกอบกิจการโรงงานหรือคลังสินค้า ให้มีระยะห่างจาก ริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของคลองเขาจุก คลองโพล้ คลองกร่ำ คลองชากเจ้าเดียว คลองน้อย คลองประเวศบุรีรมย์ คลองพานทอง  คลองภูไทร คลองสำโรง และคลองหินลอย ไม่น้อยกว่า 50 เมตร

          ข้อ 15 ที่ดินประเภทส่งเสริมเกษตรกรรมให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อเกษตรกรรม อนุรักษ์เกษตรกรรม การอยู่อาศัย สถาบันราชการ สาธารณูปโภค สาธารณูปการและกิจการอื่น นอกจากข้อห้ามดังต่อไปนี้
          (1) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่
          (ก) โรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดประเภทและชนิด ของโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้วัตถุดิบจากผลิตผลการเกษตร ลงวันที่ 13 ต.ค.2540 ที่มีระยะห่างจากริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของ คลองแสนแสบ คลองโพล้ คลองนครเนื่องเขต คลองประเวศบุรีรมย์ และคลองพระองค์เจ้า ไชยานุชิต ไม่น้อยกว่า 50 เมตร
          (ข) โรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริการหรืออุตสาหกรรมที่ให้บริการแก่ชุมชนตามประกาศกระทรวง อุตสาหกรรม ซึ่งไม่ใช่โรงงานลำดับที่ 106ที่มี ระยะห่างจากริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของ คลองแสนแสบ คลองโพล้ คลองนครเนื่องเขต คลองประเวศบุรีรมย์ และคลองพระองค์เจ้า ไชยานุชิต ไม่น้อยกว่า 50 เมตร
          (ค) โรงงานลำดับที่ 88 ที่ไม่ใช้ถ่านหินเป็นวัตถุดิบ โรงงานลำดับที่ 89 โรงงาน ลำดับที่ 101 และโรงงานลำดับที่ 105 และที่มี ระยะห่างจากริมฝั่งตามสภาพรรมชาติของแม่น้ำ หรือลำคลอง ไม่น้อยกว่า 50 เมตร ที่มี ระยะห่างจากริมฝั่งตามสภาพรรมชาติของคลองแสนแสบ คลองโพล้ คลองนครเนื่องเขต คลองประเวศบุรีรมย์ และคลองพระองค์เจ้า ไชยานุชิต ไม่น้อยกว่า 50 เมตร
          (2) คลังน้ำมันและสถานที่เก็บรักษาน้ำมัน ลักษณะที่ 3 ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อการจำหน่าย
          (3) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลวตามกฎหมาย ว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อการจำหน่าย
          (4) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบ พาณิชยกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน เว้นแต่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดสรร ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยและมีพื้นที่ไม่เกิน ร้อยละ 5 ของพื้นที่โครงการทั้งหมด
          (5) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน
          (6) การอยู่อาศัยหรือประกอบ พาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ
          (7) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม เว้นแต่โรงแรมประเภท 1 และโรงแรมประเภท 2 ที่ไม่ใช่อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ

          ข้อ 16 ที่ดินประเภท ปก. เป็นที่ดินประเภทที่พระราชกฤษฎีกากำหนดให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน ให้ใช้ประโยชน์ในที่ดิน เพื่อการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตาม กฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น ที่ดินประเภทนี้ ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง โดยชอบด้วยกฎหมาย ให้ใช้ประโยชน์ในที่ดิน เช่นเดียวกับที่ดินประเภท ชบ.

          ข้อ 17 ที่ดินประเภท ล. เป็นที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อการรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อม เฉพาะที่ดินซึ่งเป็นของรัฐ ให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อนันทนาการ หรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การประมงหรือ เกี่ยวข้องกับการประมง หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
          ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การอยู่อาศัย พาณิชยกรรม เกษตรกรรม การประมง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และกิจการอื่น นอกจาก ข้อห้ามดังต่อไปนี้
          (1) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วย โรงงาน เว้นแต่โรงานเกี่ยวกับการบรรจุสินค้าในภาชนะโดยไม่มีการผลิตและโรงงาน เกี่ยวกับการประกอบชิ้นส่วน โดยไม่มีการผลิตที่ประกอบกิจการโดยไม่ก่อเหตุรำคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ที่มีระยะห่างจากริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ำหรือลำคลอง ไม่น้อยกว่า 200 เมตร
          (2) คลังสินคำตามกฎหมายว่าด้วยคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น เว้นแต่ คลังสินค้าที่มีระยะห่างจากริมฝั่งตาม สภาพธรรมชาติของแม่น้ำหรือลำคลอง  ไม่น้อยกว่า 200 เมตร
          (3) คลังน้ำมันและสถานที่เก็บรักษาน้ำมัน สักษณที่ 3 ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อการจำหน่าย
          (4) คลังก๊าชปิโตรเลียมเหลวตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อการจำหน่าย
          (5) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน
          (6) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบ พาณิชยกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน
          (7) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน
          (8) การอยู่อาศัยหรือประกอบ พาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ
          (9) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม เว้นแต่โรงแรมประเภท 1 และโรงแรมประเภท 2 ที่ไม่ใช่อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ

          ข้อ 18 ที่ดินประเภท อป. เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ ให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครองดูแลรักษาหรือบำรุงป่าไม้ สัตว์ป่า ต้นน้ำ ลำธาร และทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ ตามมติคณะรัฐมนตรี และกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ การคุ้มครองสัตว์ป่า และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเท่านั้น
          ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อเกษตรกรรม การอยู่อาศัย พาณิชยกรรม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น และห้ามใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อกิจการตามที่ กำหนดดังต่อไปนี้
          (1) คลังน้ำมันและสถานที่เก็บรักษาน้ำมัน ลักษณะที่ 3 ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อการจำหน่าย
          (2) คลังก๊าซปิโตรเลียมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อ การจำหน่าย
          (3) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน
          (4) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบ พาณิชยกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน
          (5) กำจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล (6) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
          เกณฑ์ผ่อนปรน'ขยายโรงงาน'

           ข้อ 19 โรงงาน ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ อยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับและยังประกอบกิจการอยู่ให้ขยาย พื้นที่โรงงานได้เฉพาะในที่ดินแปลงเดียวกันหรือติดต่อเป็นแปลงเดียวกันกับแปลงที่ดินที่เป็นที่ตั้งของโรงงานเดิม และให้รวมถึงการขยายพื้นที่ใน แปลงที่ดินที่มีสภาพธรรมชาติหรือ ถนนคั่นระหว่างแปลงที่ดินที่เป็น ที่ตั้งโรงงานเดิม
          ซึ่งเจ้าของโรงงานเดิมเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครองอยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ หรือเป็นพื้นที่ ในที่ดินที่เคยเป็นกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ ครอบครองของเจ้าของโรงงานเดิมอยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ

          ข้อ 20 แผนผังนี้เมื่อประกาศมีผล ใช้บังคับแล้ว หากภายหลังคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได้พิจารณาเห็นชอบแผนงาน โครงการในการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกไว้ โดยแผนงานโครงการดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากไม่สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ในที่ดินตามแผนผังนี้
          ให้สำนักงานคุณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเสนอคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจ ภาคตะวันออกพิจารณากำหนดประเภทการใช้ประโยชน์ในที่ติดตามที่ได้
          กำหนดไว้ในแผนผังหรือเงื่อนไขอื่นใด เพื่อให้แผนงาน โครงการดังกล่าวสามารถดำเนินการได้