Loading

ร่างผังรับแนวคิดย้ายเมืองหลวง

วันที่ : 26 กันยายน 2562
            จากแนวคิดย้าย "เมืองหลวง" เนื่องจากตัวแปร สภาพแวดล้อม ประชากร การพัฒนาเมือง และการทรุดตัวของพื้นดิน ส่งผลให้เมืองเปลี่ยนแปลงไป
            นายสมชาย เดชากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า การร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) ได้ดำเนินการภายใต้หลักการเมืองกระชับ (Compact City) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเมืองภายในพื้นที่กรอบถนนวงแหวนถนนรัชดาภิเษกให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีความหนาแน่นสูง สอดคล้องกับระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการเดินทาง ส่วนในพื้นที่รอบนอกที่ระบบสาธารณูปโภคยังไม่ทั่วถึง การสัญจรไม่สะดวก ได้กำหนดให้เป็นพื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม
            สำหรับในร่างผังเมืองรวมดังกล่าว ได้วางระบบป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ำท่วม โดยจัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วมในระยะยาว ได้แก่ โครงการขุดลอกคลอง ปรับปรุงคลอง ขุดคลองลัด ก่อสร้างอุโมงค์ยักษ์เพื่อการระบายน้ำ จัดหาพื้นที่แก้มลิงเพื่อกักเก็บน้ำ จัดทำแผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภคเพื่อช่วยระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ จัดทำแผนผังแสดงพื้นที่แก้มลิง รวมถึงวางมาตรการทางผังเมือง เช่น ทุกอาคารหรือโครงการที่จะก่อสร้างใหม่ ต้องจัดหาพื้นที่โล่งที่น้ำสามารถซึมผ่านได้และปลูกต้นไม้ เพื่อช่วยระบายน้ำฝนลงสู่ชั้นดิน ซึ่งกรุงเทพมหานคร มีเป้าหมายการพัฒนาเมืองให้เป็นมหานครที่อยู่สะดวกสบาย โดยส่งเสริมการพัฒนาเมืองควบคู่กับการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าเพื่อให้ประชาชนหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากกว่ารถยนต์ส่วนบุคคล เพื่อลดความแออัดสอดรับกับการพัฒนาที่ยั่งยืน