Loading

นครพนมเร่งเดินหน้าพัฒนาสู่เมืองท่องเที่ยว-เศรษฐกิจ

วันที่ : 6 ธันวาคม 2562
หลังจากที่รัฐบาลได้ประกาศให้จังหวัดนครพนมเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ เนื่องจากเป็นพื้นที่มีศักยภาพทางด้านคมนาคม เพราะมีที่ตั้งบริเวณชายแดนติด สปป.ลาว สามารถเชื่อมโยงเส้นทางการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
    หลังจากที่รัฐบาลได้ประกาศให้จังหวัดนครพนมเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ เนื่องจากเป็นพื้นที่มีศักยภาพทางด้านคมนาคม เพราะมีที่ตั้งบริเวณชายแดนติด สปป.ลาว สามารถเชื่อมโยงเส้นทางการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว

    ล่าสุด หลังรัฐบาลได้อนุมัติให้มีการก่อสร้างเส้นทางรถไฟรางคู่จากบ้านไผ่ถึงนครพนม คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2567 ก็ยิ่งทำให้จังหวัดนครพนมมีจุดแข็งในการเป็นประตูเชื่อมเศรษฐกิจประเทศอาเซียน ทั้งยังเป็นศูนย์กลางการค้าและการลงทุนที่น่าสนใจในสายตาชาวต่างชาติ

    นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า แผนการพัฒนาจังหวัดยังจำเป็นต้องดำเนินการควบคู่ไปทั้งภาคเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชน ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยความเข้มแข็งด้านอัตลักษณ์ทางประเพณีและวัฒนธรรม ผสานเข้ากับความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาความพร้อมเหล่านั้นไปสู่การเป็นจุดขายด้านการท่องเที่ยวที่จะนำมาสู่ความมั่นคงทางรายได้แก่ประชาชน

    "นครพนมเป็นจังหวัดที่มีรากฐานและความพร้อมในการรองรับการขยายตัวในมิติต่างๆ ทั้งด้านการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แต่ในอีกแง่หนึ่งก็ยังเป็นจังหวัดที่ผู้คนมีความผูกพันทาง

    วัฒนธรรม ศาสนา และความเป็นอยู่

    ดั้งเดิมของตนเอง" นายสยามกล่าว

    หลังจากดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯ นครพนมมาเป็นเวลา 1 ปี นายสยามเผยถึงอุปสรรคใหญ่ในการพัฒนาความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจของจังหวัดนครพนม ว่าปัญหาใหญ่ที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนในพื้นที่นี้ คือปัญหาความมั่นคงตามแนวชายแดน โดยเฉพาะปัญหายาเสพติด เพราะความได้เปรียบในการเป็นพื้นที่ชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านอย่าง สปป.ลาว ทำให้พบว่ามีคนบางกลุ่มพยายามลักลอบขนสิ่งผิดกฎหมายอย่างยาเสพติดผ่านเส้นทางนี้

    อย่างไรก็ดี นายสยามกล่าวว่า แม้จังหวัดนครพนมจะยังคงดำเนินการพัฒนาตามนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ แต่ในอีกทางหนึ่ง ทั้งตัวตนด้านความเป็นอยู่และอัตลักษณ์ของชาวนครพนม ก็จะต้องเติบโตและไม่สูญหายไปด้วย

    "จังหวัดนครพนมเป็นจังหวัดที่กำลังเปิดตัวต้อนรับนักท่องเที่ยว เพราะฉะนั้นนอกจากการจัดระเบียบบ้านเมือง การสร้างมาตรฐานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม ร้านอาหาร ถนนหนทาง ความปลอดภัย แสงสว่างที่ต้องทำเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวแล้ว ผมคาดหวังว่าคนนครพนมจะยังสามารถรักษาอัตลักษณ์ของตัวเองไว้ ต่อให้เราคาดหวังที่จะเห็นการพัฒนาในทุกทิศทาง แต่จะทำอย่างไรให้การพัฒนาเหล่านั้นกระจายไปสู่ทั้ง 12 อำเภอของจังหวัดนครพนม ให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรมีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ให้คนที่นี่ได้ประโยชน์ไปกับการเติบโตในครั้งนี้ เหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ผมหวังจริงๆ ว่าจะได้เห็นในฐานะของผู้ว่าราชการจังหวัด".