Loading

เริ่มเก็บภาษีที่ดิน-สิ่งปลูกสร้าง

วันที่ : 11 ธันวาคม 2562
ประชาชนทั่วประเทศโปรดฟัง ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 จะมีผลบังคับใช้และเริ่มการจัดเก็บรายได้เข้ารัฐตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2563 เจ้าของที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างจะต้องส่งเอกสารแสดงการครอบครองให้เจ้าหน้าที่เขตหรืออำเภอเพื่อการประเมินภาษีที่ถูกต้อง ส่วนที่ดินเพื่อการเกษตรรัฐยกเว้นให้ 3 ปีแรก
          เตือนผู้มีบ้าน-ที่ดิน-รัฐ"ดีเดย์1ม.ค.63"

          ประชาชนทั่วประเทศโปรดฟัง ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 จะมีผลบังคับใช้และเริ่มการจัดเก็บรายได้เข้ารัฐตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2563 เจ้าของที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างจะต้องส่งเอกสารแสดงการครอบครองให้เจ้าหน้าที่เขตหรืออำเภอเพื่อการประเมินภาษีที่ถูกต้อง ส่วนที่ดินเพื่อการเกษตรรัฐยกเว้นให้ 3 ปีแรก

          ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 13 มี.ค.2562 จะเริ่มจัดเก็บรายได้เข้ารัฐตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2563 เป็นต้นไปโดย 3 ปีแรกของการบังคับใช้จะยกเว้นภาษีแก่ที่ดินบุคคลทั่วไปที่ใช้เพื่อเกษตรกรรม

          สำหรับกฎหมายฉบับนี้มีขึ้นเพื่อทดแทนกฎหมายภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 และภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 ที่ใช้มายาวนานกว่า 80 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยภาษีที่ดินฉบับใหม่นี้ ให้อำนาจ "องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" เป็นผู้จัดเก็บภาษีตามที่คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดกำหนด

          ส่วนฐานภาษีที่จะถูกจัดเก็บจะคิดจากมูลค่าทั้งหมดของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง โดยการคำนวณจากมูลค่าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ส่วนผู้มีหน้าที่เสียภาษี คือเจ้าของที่ดิน/สิ่งปลูกสร้างเจ้าของห้องชุดผู้ที่ครอบครองทรัพย์สินหรือทำประโยชน์ในทรัพย์สินของรัฐ

          ทั้งนี้ ภาครัฐจะดำเนินการส่งหนังสือเรียกให้เจ้าของที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ต้องส่งเอกสารให้รัฐบาล โดยสำนักงานเขตที่ทรัพย์ตั้งอยู่จะเป็นคนส่งหนังสือช่วงประมาณเดือน ก.ย.-พ.ย.2562 ให้แก่เจ้าของทรัพย์สินประเภทที่ดินเปล่า สิ่งปลูกสร้างคอนโด บ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม บ้านแฝด อพาร์ตเมนต์ โดยการให้ส่งเอกสารกลับไปมีจุดประสงค์เพื่อสำรวจยืนยันความเป็นเจ้าของและการใช้ประโยชน์เพื่อนำไปประเมินภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง

          สำหรับเอกสารที่สำนักงานเขตขอ เช่น โฉนดที่ดินเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ ห้องชุด สัญญาเช่า (ถ้ามี) เป็นต้น อย่างไรก็ตาม หากไม่ส่งเอกสารตามที่สำนักงานเขตขอจะถือว่ามีความผิดโดนปรับไม่เกิน 2,000 บาท

          ส่วนอัตราภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง (ปี2563-2564) ที่จะถูกจัดเก็บภาษีแบ่งเป็น 3 ประเภท คือประเภทที่ 1.ที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัย คิดราคาประเมิน 0-50 ล้านบาท เสียภาษี 0.02% ต่อปี หรือล้านละ 200 บาท, ราคาประเมิน 50-75 ล้านบาท เสียภาษี 0.03% ต่อปี หรือล้านละ 200 บาท, ราคาประเมิน 75-100 ล้านบาท เสียภาษี 0.05% ต่อปี หรือ ล้านละ 500 บาท และราคาประเมิน 100 ล้านบาทขึ้นไป เสียภาษี 0.1% ต่อปี หรือ ล้านละ 1,000 บาท

          ทั้งนี้ หากเป็นบ้านหลักและเป็นทั้งเจ้าของบ้านและที่ดิน จะยกเว้นภาษี 50 ล้านบาทแรก แต่ถ้าเป็นบ้านหลักแต่เป็นเจ้าของเฉพาะตัวบ้านอย่างเดียว จะได้รับยกเว้นภาษี 10 ล้านบาทแรก

          ประเภทที่ 2 ที่ดินรกร้างว่างเปล่าจะเริ่มเสียภาษี 0.3% ของราคาประเมิน หรือ ล้านละ 3,000 บาทต่อปีของราคาประเมิน โดยจะเพิ่มอัตราจัดเก็บ 0.3% ทุก 3 ปี เพดานการจัดเก็บไม่เกิน 3% ส่วนราคาประเมินบ้านและที่ดิน 1 ล้านบาท หากปล่อยร้าง 30 ปี จะเสียภาษีอย่างต่ำ 495,000 บาท

          สำหรับประเภทที่ 3 ที่ดินเพื่อการพาณิชย์ ราคาประเมิน 0-50 ล้านบาท เสียภาษี 0.3% ต่อปี หรือ ล้านละ 3,000 บาท ราคาประเมิน 50-200 ล้านบาท เสียภาษี 0.4% ต่อปี หรือ ล้านละ 4,000 บาท ราคาประเมิน 200-1,000 ล้านบาท เสียภาษี 0.5% ต่อปี หรือ ล้านละ 5,000 บาท ราคาประเมิน 1,000-5,000 ล้านบาท เสียภาษี 0.6% ต่อปี หรือ ล้านละ 6,000 บาท ส่วนราคาประเมิน 5,000 ล้านบาทขึ้นไป เสียภาษี 0.7% ต่อปี หรือ ล้านละ 7,000 บาท ซึ่งในจำนวนนี้ราคาประเมิน 1 ล้านบาท ระยะเวลา 30 ปี จะเสียภาษีรวม 90,000 บาท
 
ข่าวกฎหมายอสังหาฯ อื่นๆ