Loading

ต่างด้าวถือกรรมสิทธิ์คอนโดพุ่ง1.3หมื่นจีนเบอร์1

วันที่ : 18 ธันวาคม 2562
ศูนย์ข้อมูลอสังหาฯ เผยข้อมูลการถือครองกรรมสิทธิ์ห้องชุดย้อนหลังปี 61 พบต่างชาติถือกรรมสิทธิ์รวม 13,113 หน่วย มูลค่า 55,007ล้านบาท ระบุพื้นที่ กทม.-ปริมมณฑลต่างชาติ ถือครองมากสุด 51.1% แจง 9 เดือนแรกปี 62 ต่างชาติถือกรรมสิทธิ์ ห้องชุด 9,427 หน่วยเพิ่มขึ้น 1.8% ชี้จีนถือครองมากสุด 57.6%
          ศูนย์ข้อมูลอสังหาฯ เผยข้อมูลการถือครองกรรมสิทธิ์ห้องชุดย้อนหลังปี 61 พบต่างชาติถือกรรมสิทธิ์รวม 13,113 หน่วย มูลค่า 55,007ล้านบาท ระบุพื้นที่ กทม.-ปริมมณฑลต่างชาติ ถือครองมากสุด 51.1% แจง 9 เดือนแรกปี 62 ต่างชาติถือกรรมสิทธิ์ ห้องชุด 9,427 หน่วยเพิ่มขึ้น 1.8% ชี้จีนถือครองมากสุด 57.6%

          ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดเผยว่า ได้พัฒนาฐานข้อมูลใหม่ด้านการถือครองกรรมสิทธิ์ห้องชุดของคนต่างด้าวทั่วประเทศ โดยสำรวจจากข้อมูลการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ประเภทซื้อขาย ของกรมที่ดิน พบว่า มีข้อมูลย้อนหลังถึงปี 2561 โดยพบว่าในปี 2561 คนต่างด้าวถือครองกรรมสิทธิ์ห้องชุดทั่วประเทศจำนวน 13,113 หน่วย มูลค่า 55,007 ล้านบาท พื้นที่ห้องชุดรวม 545,518 ตารางเมตร ในจำนวนนี้เป็นการถือครองกรรมสิทธิ์ห้องชุดในกรุงเทพฯ-ปริมณฑลมากที่สุด 51.1% ของจำนวนหน่วยทั้งหมด รองลงมาเป็นภาคตะวันออก ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง

          ส่วนในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2562 (มกราคม-กันยายน) คนต่างด้าวถือครองกรรมสิทธิ์ห้องชุดทั่วประเทศ  9,427 หน่วยเพิ่มขึ้น1.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นการเพิ่มขึ้นของกรุงเทพฯ และปริมณฑล และ ภาคตะวันตก ภาคอื่นนอกจากนี้มีจำนวนหน่วยลดลงทุกภาค โดยมีมูลค่า 35,987 ล้านบาท ลดลง 5.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นการลดลงทุกภาค ยกเว้นภาคตะวันตก ซึ่งมีมูลค่าเพิ่มขึ้นส่วนพื้นที่ห้องชุดมีขนาดรวม 371,402 ตารางเมตรลดลง 5.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นการลดลงทุกภาค ยกเว้นภาคตะวันตก

          ทั้งนี้ คนต่างด้าวที่ถือครองกรรมสิทธิ์ห้องชุดในประเทศไทยมากที่สุด 10 อันดับแรก ได้แก่ จีน มีสัดส่วนถึง 57.6% รัสเซีย ฝรั่งเศส อังกฤษ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา เยอรมัน ออสเตรเลีย ไต้หวัน และสิงคโปร์ โดย จีน เป็นสัญชาติที่ครอบครองกรรมสิทธิ์ห้องชุดในประเทศไทยมากที่สุดในช่วง 9 เดือนแรกของปี2562 โดยมีจำนวน 5,430 หน่วย มูลค่า 20,117 ล้านบาท หรือเฉลี่ย 3.7 ล้านบาทต่อหน่วย และมีพื้นที่ห้องชุดรวม 184,003 ตารางเมตร หรือเฉลี่ย 24.4 ตารางเมตรต่อหน่วย

          สำหรับจังหวัดที่ชาวจีนครอบครองห้องชุดมากที่สุด 5 ลำดับแรก ซึ่งคิดเป็น 98.1% ของจำนวนห้องชุดทั้งหมดที่ชาวจีนถือครองทั่วประเทศ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร มีสัดส่วน 49.5% ของ หน่วยห้องชุดทั้งหมดที่ชาวจีนครอบครอง) ชลบุรี สมุทรปราการ เชียงใหม่ และภูเก็ต ส่วนจังหวัดอื่นๆ มีสัดส่วนเพียง 1.9%

          ส่วนกลุ่มสัญชาติที่ ถือครองกรรมสิทธิ์ห้องชุดมากที่สุดในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2562 ได้แก่ กลุ่มเอเชีย โดยมีสัดส่วน 71.1% ของจำนวนหน่วยห้องชุดที่คนต่างด้าวถือครองกรรมสิทธิ์ทั่วประเทศ รองลงมาเป็นกลุ่มยุโรป อเมริกาเหนือ ออสเตรเลียและหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก แอฟริกา อเมริกาใต้ และอื่นๆ